prawo rodzinne

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Człowiek nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności możliwość zawierania umów, z chwilą osiągnięcia 18-go roku życia. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy ze względu na stan zdrowia psychicznego osoba taka nadal faktycznie nie jest w stanie rozsądnie prowadzić swoich spraw. W takiej sytuacji bliscy tej osoby powinni zastanowić się nad jej ubezwłasnowolnieniem dla jej bezpieczeństwa prawnego.

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym opłat i zaliczek na poczt wydatków. Istotnym jest prawidłowe sporządzenie takiego wniosku. W niniejszym artykule analizujemy kwestę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Środki poprawcze wobec nieletnich

Środki poprawcze wobec nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje zarówno środki wychowawcze jaki i środki poprawcze, które mogą zostać zastosowane przez sąd w razie stwierdzenia demoralizacji nieletniego lub popełnienia przez niego czynu karalnego. W niniejszym artykule analizujemy kwestię środków poprawczych wobec nieletnich.

zmiany w zakresie alimentów

Ważne zmiany w zakresie alimentów

1 października 2020 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, w którym wprowadzono ważne zmiany w zakresie alimentów. Obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń zaczął funkcjonować tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

separacja

Separacja czyli razem ale osobno

Niestety nie zawsze w związku małżeńskim wszystko układa się pomyślnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy małżonkowie z powodu narastającego między nimi konfliktu nie chcą doprowadzić do rozwodu i obawiają się jego konsekwencji. Warto wówczas rozważyć mniej radykalną instytucję, czyli separację, która może wbrew pozorom poprawić relacje małżeńskie.

demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego

Demoralizacja nieletniego stanowi jedną z podstawowych przesłanek stosowania wobec nieletniego środków wychowawczych i środka poprawczego wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Czym jest demoralizacja nieletniego? Kiedy mamy z nią do czynienia? I co najważniejsze jakie są jej skutki?

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

Środki wychowawcze

Środki wychowawcze wobec nieletnich

Przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Wobec takiego nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Jakie środki wychowawcze przewiduje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Niestety zdarzają się sytuacje, w których nie każdy rodzic potrafi we właściwy sposób zadbać o dobro swojego dziecka. Kiedy jego zachowanie ma niekorzystny wpływ na rozwój, proces wychowawczy czy edukacyjny, a nawet majątek dziecka sąd może pozbawić go władzy rodzicielskiej. W tym artykule przybliżymy Państwu problematykę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej.

dobry start

Dobry Start: Komu przysługuje to świadczenie?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

zmiana wysokości alimentów

Zmiana wysokości alimentów

Alimenty to świadczenie, które ma charakter długotrwały. Częstokroć po kilku latach od ustalenia wysokości alimentów sytuacja zarówno uprawnionego jak i zobowiązanego do zapłaty alimentów może ulec zmianie, a ustalone świadczenie alimentacyjne okaże się niewystarczające lub wręcz odwrotnie – będzie zbyt uciążliwe dla zobowiązanego. Czy możliwa jest zmiana wysokości alimentów?

ustawa antyprzemocowa

Ustawa antyprzemocowa: treść ustawy

W dniu 19 maja 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. znaną jako tzw. ustawa antyprzemocowa. Ustawa ma celu wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych regulacji, które zapewnią ochronę prawną osobom doznającym przemocy w rodzinie. Wprowadza instrumenty prawne, które pozwolą na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. 

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty to obligatoryjne i regularne świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie osoby, która jest do nich uprawniona. Najczęściej można spotkać orzeczenia sądowe, które zasądzają alimenty na dziecko.

rozwód

Rozwód – kiedy małżeństwo dobiega końca

Rozwód stanowi rozwiązanie dla par, których związek dobiegł końca i stał się jedynie fikcją. Orzeczenie rozwodu często wiąże się nie tylko z rozwiązaniem małżeństwa ale również z koniecznością uregulowania pozostałych spraw związanych z małżeństwem.

alimenty

Alimenty czyli, czy można domagać się od członków rodziny pieniędzy na swoje utrzymanie?

Kwestie alimentów reguluje kodeks rodziny i opiekuńczy. Zgodnie z jego treścią obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (m in. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Ponadto obowiązek alimentacyjny ciąży na małżonkach.