Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ważne zmiany w zakresie alimentów

1 października 2020 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, w którym wprowadzono ważne zmiany w zakresie alimentów. Obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń zaczął funkcjonować tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

Zmiany w zakresie alimentów - wysokość progu

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy próg dochodowy dla świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Mechanizm złotówka za złotówkę

Zamysł ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas nadal przysługiwać ale zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Dodatkowo minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

PRZYKŁAD
Annie przysługuje świadczenie alimentacyjne w kwocie 500,00 złotych na podstawie orzeczenia sądu. W  rodzinie Anny uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 1050,00 zł na osobę. Anna przekroczyła zatem próg ustalony dla funduszu alimentacyjnego o 150,00 zł. Fundusz Alimentacyjny wypłaci Annie świadczenie w kwocie 350,00 zł (500,00 zł – 150,00 zł = 350,00 zł).   

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub gdy zawarła związek małżeński.