o prawie

Wyrok TSUE w sprawie nowej KRS

Wyrok TSUE w sprawie nowej KRS

W dniu 2 marca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się co do prawidłowości reformy wprowadzającej tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa (sprawa C‑824/18). Wyrok TSUE w sprawie nowej KRS może wnieść niezwykle poważne skutki dla polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Przyjrzyjmy się bliżej wyrokowi.

zasiedzenie

Zasiedzenie czyli jak stać się właścicielem

Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy lub ograniczonego prawa rzeczowego. Możliwość zasiedzenia prawa własności pozwala wielokrotnie na doprowadzenie do zgodności stanu prawnego z faktycznym. Jak zasiedzieć własność? Jak zasiedzieć ograniczone prawo rzeczowe? W niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na te i inne pytania związane z zasiedzeniem.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym opłat i zaliczek na poczt wydatków. Istotnym jest prawidłowe sporządzenie takiego wniosku. W niniejszym artykule analizujemy kwestę wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

P 15/17

Wyrok TK w sprawie P 15/17 – bez kar za „użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”

W dniu 9 lutego 2021 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 15/17 wypowiedział się na temat dopuszczalności karalności za „użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę zgodności z Konstytucją zakwestionowanego przepisu w związku z przedstawionym mu przez Sąd Rejonowy w Słupsku pytaniem prawnym. 

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu

Powstaje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu

Od 1 marca 2021 roku utworzona zostaje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży okoliczne prokuratury okręgowe oraz ułatwi dostęp do prokuratury lokalnej ludności. Wedle doniesień medialnych, utworzenie nowej jednostki prokuratury ma być skorelowane z utworzeniem z dniem 1 lipca 2021 roku Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 

PODATEK OD WOLNYCH MEDIÓW

Podatek od wolnych mediów – o co chodzi?

Dzisiaj w całym kraju duża część mediów komercyjnych nadaje (zamiast normalnych programów) komunikaty zatytułowane „Media bez wyboru”, w proteście przeciwko nowej daninie, która ma je objąć, co może prowadzić do ograniczenia ich działania lub likwidacji.

lokal za grunt

Lokal za grunt

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku do polskiego porządku prawnego wejdzie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Na jej podstawie właściciel gruntu otrzyma lokal za grunt jeśli zdecyduje się przekazać go pod inwestycję mieszkaniową.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Najważniejszym z praw pacjenta wydaje się prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Prawo to dotyka podstawowej relacji pomiędzy pacjentem a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. Czym jest świadczenie zdrowotne? Jaki jest zakres prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Do katalogu praw pacjenta zaliczyć można prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Prawo to nie ogranicza się jedynie do możliwości sygnalizowania skutków niepożądanych danego produktu leczniczego ale pozwala na zainicjowanie specjalnej procedury, w ramach której pacjent ma prawo być wysłuchany przez odpowiedni podmiot.

Szczepienia na COVID-19

Szczepienia na COVID-19 okiem prawnika

Wraz z początkiem 2021 roku ruszyła wielka akcja szczepień na COVID-19. Szczepienia wykonywane są w ramach Narodowego Programu Szczepień, który określa zasady szczepienia na COVID-19. Jakie są podstawowe założenia Narodowego Programu Szczepień? Jak wyglądają formalności związane ze szczepieniem? Czy można szczepić się poza kolejnością?

zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Co do zasady do udzielenia świadczenia zdrowotnego wymagana jest uprzednia zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zasada ta stanowi jedno z praw pacjenta wyrażonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przyjrzyjmy się bliżej prawu pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Bieg przedawnień zostanie zawieszony

Bieg przedawnień zostanie zawieszony?

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz procedury karnej. Poza implementacją dyrektywy ustawa prowadza szereg istotnych zmian w procedurze karnej i karnoskarbowej. Najbardziej doniosłą zmianą jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary. Przyjrzyjmy się bliżej nowelizacji.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Wśród katalogu praw pacjenta na szczególną uwagę zasługuje prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Prawo to stanowi odzwierciedlenie podstawowych zasad prawnych, a mianowicie zasady ochrony godności człowieka.  Nie stanowi ono jednego prawa lecz całą grupę praw. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0: tekst ustawy

W dniu 9 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący tzw. Tarczę Antykryzysową 7.0. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Katalog praw pacjenta obejmuje prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii oraz orzeczenia lekarza. Prawo to ma zagwarantować pacjentowi możliwość wszechstronnego rozważenia jego problemu przez niezależny organ, w sytuacji gdy pacjent nie zgadza się z treścią orzeczenia lub opinii lekarskiej, której treść ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

ustawa mandatowa

Ustawa mandatowa – projekt ustawy

W dniu 8 stycznia 2021 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tzw. ustawa mandatowa). Głównym założeniem projektu jest wyłączenie możliwości odmowy przyjęcia mandatu i umożliwienie referendarzom sądowym orzekania w prostych sprawach karnych.

przedsiębiorca jak konsument

Przedsiębiorca jak konsument

Początek 2021 roku zaowocował licznymi zmianami w prawie. Jedną z istotnych zmian jest modyfikacja praw przedsiębiorcy, który ze względów podatkowych  co prawda nabywa towar lub usługę „na firmę” jednak dany towar lub usługa nie jest bezpośrednio związana z działalnością zawodową tego przedsiębiorcy. W konsekwencji powstała nowa kategoria uczestników obrotu gospodarczego czyli przedsiębiorcy-konsumenta. 

sąd do walki z hejtem

Powstanie specjalny sąd do walki z hejtem i fake newsami?

Podejmując walkę z rozprzestrzeniającym się w Internecie hejtem i fake newsami Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o ochronie wolności słowa w Internecie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie nowych zasad działania w sytuacji zamieszczenia treści hejterskich lub fake newsów. Ponadto projekt zakłada utworzenie specjalistycznego sądu do walki z hejtem i fake newsami – Sądu Ochrony Wolności Słowa.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Do katalogu praw pacjenta zalicza się prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Głównym założeniem tego prawa jest uchronienie pacjenta w czasie terapii przed obawą o rzeczy, które posiadał przy sobie w momencie przyjęcia do szpitala, a także przed koniecznością organizowania w trakcie pobytu w szpitalu sposobu przechowania rzeczy osobistych.