Przejdź do treści

GC Adwokaci

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

W czasach kryzysu coraz częściej spotykamy się z problemem niepłacących dłużników. Z opóźnieniach w płatnościach spotykają się nie tylko firmy, ale także osoby fizyczne. W takich sytuacjach konieczne może się okazać skorzystanie z drogi prawnej aby odzyskać taką wierzytelność. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Windykacja przedsądowa

Pierwszym krokiem każdego wierzyciela jest windykacja przedsądowa, która obejmuje takie działania jak przypomnienie o płatności, kontakt telefoniczny z dłużnikiem, przypomnienia mailowe itp. W toku takiej windykacji może się okazać, że dłużnik chciałby samodzielnie spłacić dług ale z rożnych przyczyn nie jest to możliwe w pierwotnym terminie. W takiej sytuacji można rozważyć zawarcie ugody, w której zadłużenie zostanie rozłożone na raty.

Wezwanie do zapłaty

Kolejnym etapem odzyskiwania należności jest pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty. Pismo takie powinno zostać wysłane do dłużnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Ten krok wierzyciel może wykonać zarówno samodzielnie jak i z pomocą profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego.

Pozew do sądu

Jeżeli wezwanie do zapłaty nie przyniosło oczekiwanych skutków, wierzyciel powinien rozważyć wystąpienie z powództwem o zapłatę. Pozew powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, a także zawierać:

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

Postępowanie w EPU

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Ciekawym rozwiązaniem dla wierzycieli jest elektroniczne postępowanie upominawcze, które toczy się przed tzw. e-Sadem. Jest to rozwiązanie tańsze i szybsze niż powództwo przed zwykłym sądem. E-Sąd to popularna nazwa dla Sadu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego, który rozpoznaje wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  

Strona e-Sądu

Postępowanie takie toczy się w całości elektronicznie, a pozew składa się za pośrednictwem specjalnego formularza. W treści formularza należy podać strony postępowania, dochodzone kwoty, w tym odsetki, dowody oraz uzasadnienie. Do pozwu nie załącza się jakichkolwiek dokumentów, należy je jednak dokładnie opisać w pozwie. Jeżeli pozew został porządzony prawidłowo, a roszczenie jest zgodne z prawem e-Sąd wydaje nakaz zapłaty, który doręcza się pozwanemu. 

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Pozwany ma 2 tygodnie od daty doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli taki sprzeciw skutecznie wniesie, nakaz zostanie uchylony, sprawa w EPU zostanie umorzona i będzie trzeba skierować sprawę do sądu zwykłego. Jeśli strona pozwana nakazu zapłaty nie odbierze, a adres do doręczeń strony pozwanej wskazany w pozwie jest tożsamy z jej adresem w rejestrze PESEL (adres zameldowania), CEIDG lub KRS, to nakaz i tak się uprawomocni. 

Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Egzekucja komornicza

Po uprawomocnieniu się orzeczenia należy wystąpić o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Wierzyciel otrzyma wówczas wyrok lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Z tym dokumentem oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy skierować się do komornika. Komornik prowadzi egzekucję egzekwując należność m.in z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, środków na rachunkach bankowych, ruchomości i nieruchomości.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika w inny sposób?

Innym rozwiązaniem dla wierzyciela jest sprzedaż wierzytelności, czyli cesja wierzytelności. Wierzyciel może bowiem bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika

Ile kosztuje pełnomocnik w sprawach o zapłatę?

Koszt prowadzenia sprawy o zapłatę zależy m.in. od wartości dochodzonej kwoty oraz zawiłości sprawy. Pewną podpowiedzią są minimalne stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zgodnie z rozporządzeniem, stawki minimalne w postepowaniu zwyłkym wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

Stawki minimalne wynoszą w sprawach egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie stawki w postępowaniu zwykłym, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika