Przejdź do treści

GC Adwokaci

SN: możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy

Wnioskodawcy M.P. i H.P. wnieśli o stwierdzenie, że z dniem 1 maja 2015 r. nabyli przez zasiedzenie własność części bliżej opisanej nieruchomości gruntowej należącej do uczestnika postępowania – Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo W. Nieruchomość objęta wnioskiem stanowi las państwowy. Sąd Najwyższy rozpatrując wniesioną w tej sprawie skargę kasacyjną dostrzegł potrzebę rozważenia istniejących rozbieżnych linii orzeczniczych w przedmiocie prawnej możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2023 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 94/22 art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.

Źródło: http://www.sn.pl/