Przejdź do treści

GC Adwokaci

o prawie

wysokość odsetek od 9 lutego 2022 r.

Nowa wysokość odsetek od 9 lutego 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 2,75 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 9 lutego 2022 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 9 lutego 2022 r.

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy mogą obowiązywać w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje mogą wykluczać możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Popełnienie przestępstwa wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami prawnymi. Między innymi pracodawcy często wymagają od swoich pracowników niekaralności, a osoba skazana nie może podjąć pracy na wielu stanowiskach. Skazanie nie oznacza, że do końca życia nie będzie możliwe odzyskanie statusu osoby niekaranej – na odzyskanie takiego statusu pozwala zatarcie skazania. 

Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina

Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina

W dniu 2 lutego 2022 roku do Sejmu trafił projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu “Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”. Ustawa o przekazaniu Węgrom Kodeksu Korwina zakłada przekazanie tego bezcennego zabytku na rzecz Węgier  ma stanowić wyraz wdzięczności za podarowanie na rzecz Polski przez Węgry pozłacanej zbroi dziecięcej króla Zygmunta II Augusta.

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy obowiązują w każdym postępowaniu. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą podlega wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje zawsze wykluczają możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

Ubezpieczenie a mandat

Ubezpieczenie a mandat – o mandacie dowie się ubezpieczyciel

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym nie tylko podniesiono wysokość mandatów i grzywien ale również zmodyfikowano zasady dotyczące relacji ubezpieczenie a mandat. Ubezpieczyciele będą mogli weryfikować historię wykroczeń drogowych kierowcy i na tej podstawi ustalić wysokość składki.

ustawa antylichwiarska

Nowa ustawa antylichwiarska – projekt

W styczniu 2022 roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projektowana ustawa antylichwiarska ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

Fundusz Kompensacyjny NOP

Powstał Fundusz Kompensacyjny NOP

W dniu 12 stycznia 2022 r. opublikowana została ustawa dotycząca utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. 

Punkty karne w 2022 roku

Punkty karne w 2022 roku

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym nie tylko podniesiono wysokość mandatów i grzywien ale również zmodyfikowano zasady dotyczące punktów karnych. Punkty karne w 2022 roku ważne są dłużej a wykreślone mogą być tylko ze względu na upływ czasu.

ślub z krewnym

Ślub z krewnym

Mówi się że miłość nie wybiera. Nie rzadko zdarza się, że tą jedyną lub tym jedynym jest krewny. Czy taki związek może zostać sformalizowany? Czy prawo dopuszcza małżeństwa pomiędzy spokrewnionymi? Ślub z krewnym został uregulowany w przepisach prawa. Przyjrzyjmy się bliżej tej regulacji.

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii

Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obcokrajowca spoza UE w czasach epidemii trafiło na wokandę Sądu Najwyższego. SN rozpoznał skargę Ministra Zdrowia na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej nr 1/21/VIII z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

wysokość odsetek od 5 stycznia 2022

Nowa wysokość odsetek od 5 stycznia 2022 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 stycznia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 2,25 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 5 stycznia 2022 r. To druga decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 5 stycznia 2022 r.

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

taryfikator mandatów 2022 r.

Taryfikator mandatów 2022 r.

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wysokość mandatów od 2022 roku określona została bowiem głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Przedstawiamy nowy taryfikator mandatów.

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

wysokość mandatów od 2022

Wysokość mandatów od 2022 roku

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wysokość mandatów od 2022 roku określona została bowiem głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym, której celem jest  poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 

III CZP 26/21

Uchwała III CZP 26/21- zastrzeżenie kary umownej za zaniechania wierzyciela

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 26/21 określając czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela. Uchwała ta ma istotne znaczenie w wielu różnych kontraktach, w szczególności jednak w umowach zawieranych w budownictwie, albowiem odnosi się bezpośrednio do umów o roboty budowlane.

III CZP 16/21

Uchwała III CZP 16/21- zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 16/21 określając czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia. Uchwała ta ma istotne znaczenie w wielu różnych kontraktach, w szczególności jednak w umowach zawieranych w budownictwie. To tam bowiem najczęściej zastrzega się kary umowne w postaci określonego procentu wynagrodzenia zarówno za opóźnienie w realizacji inwestycji, kamieni milowych czy usunięcia wad i usterek.

Nowa wysokość odsetek od 9 grudnia 2021 r.

Nowa wysokość odsetek od 9 grudnia 2021 r.

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 grudnia 2021 r. Rada podjęła decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 1,75 %. Nowe stopy procentowe obowiązywać będą od dnia 9 grudnia 2021 r. To kolejna decyzja o podniesieniu stóp procentowych od czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii. Decyzja ta będzie miała istotny wpływ na wysokość odsetek od dnia 9 grudnia 2021 r.