Przejdź do treści

GC Adwokaci

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty to obligatoryjne i regularne świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie osoby, która jest do nich uprawniona. Najczęściej spotykanym typem alimentów są alimenty na dziecko. 

Co to są alimenty?

Alimenty to obligatoryjne i regularne świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie osoby, która jest do nich uprawniona. Zazwyczaj realizuje się je na rzecz członków rodziny poprzez regularne wypłacanie określonych wcześniej kwot takiej osobie lub jej opiekunowi. Zobowiązanymi do alimentów są krewni w linii prostej, np. rodzice, względem swojego małoletniego dziecka. Alimenty mogą być ustalone w drodze umowy lub na drodze sądowej, w drodze ugody lub wyroku – najczęściej rozwodowego. Obowiązek alimentacyjny w Polsce jest regulowany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wysokość alimentów

Maksymalna wysokość świadczenia alimentacyjnego uzależniona jest od możliwości majątkowych oraz zarobkowych rodziców. Potrzeby dziecka są natomiast zależne od wieku i stanu zdrowia dziecka. W trakcie ustalania kwoty świadczenia alimentacyjnego, potrzeby dziecka ustalane są w oparciu o średni poziom życia w Polsce. Przepisy prawa nie ustanawiają minimalnej i maksymalnej wysokości alimentów – wysokość alimentów zależy zawsze od okoliczności danej sytuacji. W praktyce dość istotną kwestią jest wiek dziecka, gdyż rzutuje on na potrzeby dziecka – im starsze dziecko tym jego potrzeby są, co do zasady większe. 

Przede wszystkim jednak koniecznym jest ustalenie potrzeb uprawnionego do alimentów, co sprowadza się w praktyce do matematycznego wyliczenia kosztów utrzymania dziecka w postaci w szczególności: wydatków na jego wyżywienie, odzież, środki czystości, kosmetyki, materiały naukowe, czesne za szkołę itp. oraz przypadające na niego w części koszty zamieszkiwania np. czynsz, media. Przedmiotowy katalog jest dość szeroki i wchodzić mogą w to różnego rodzaju inne wydatki np. związane z leczeniem dziecka, kursami, wyjazdami zagranicznymi – przedmiotowe zależy od konkretnych stanów faktycznych. 

Do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności, świadczenie alimentacyjne jest wypłacane bezpośrednio rodzicowi, zaś po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, alimenty powinny być przekazywane dziecku. Jednocześnie prawo przewiduje możliwość zmiany wysokości alimentów.

Alimenty na dziecko

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć świadczenie pieniężne lub niepieniężne obciążające krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

W pierwszej kolejności do alimentacji zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, a wstępni przed rodzeństwem. Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych nie powstaje, dopóki można pozwać osobę (krewnego) bliższego stopniem.

Warto wspomnieć, iż po spełnieniu określonych warunków można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Jednym z wymogów jest bezskuteczna egzekucja zasądzonych alimentów. Dodatkowo nie można przekroczyć ustalonego kryterium dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.

Alimenty na niepełnosprawne dziecko

Jeżeli dziecko z powodu swojej niepełnosprawności nie będzie w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy, a więc nie będzie mogło się usamodzielnić, to na rodzicach będzie spoczywał obowiązek alimentacyjny przez całe życie.

Alimenty od ojczyma lub macochy

W przypadku powinowactwa, dziecko ma prawo zażądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma lub macochy, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego, mając na uwadze związek i relacje jakie między sobą zbudowali.

Zakończenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do uzyskania 18 roku życia przez uprawnionego. W przypadku kontynuowania przez dziecko nauki obowiązek ten trwa aż do ukończenia studiów. Wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny nakładany jest dożywotnio. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Czy niepłacenie alimentów to przestępstwo?

Tak. Niepłacenie alimentów może stanowić przestępstwo niealimentacji.