Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ślub z krewnym

Mówi się że miłość nie wybiera. Nie rzadko zdarza się, że tą jedyną lub tym jedynym jest krewny. Czy taki związek może zostać sformalizowany? Czy prawo dopuszcza małżeństwa pomiędzy spokrewnionymi? Ślub z krewnym został uregulowany w przepisach prawa. Przyjrzyjmy się bliżej tej regulacji.  

Przeszkoda do zawarcia małżeństwa

Pokrewieństwo pomiędzy narzeczonymi co do zasady stanowi przeszkodę do zawarcia małżeństwa. Nie mogą bowiem zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Takie małżeństwo mogłoby zostać unieważnione, a unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Małżeństwo z krewnymi byłego małżonka

Pamiętać należy, że w myśl art. 618 § 1 KRO z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Oznacza to, że co do zasady niemożliwe jest zawarcie małżeństwa np. z córką byłej żony.

Istnieją wyjątki

Powyższe nie jest jednak zasadą bezwzględną. Z ważnych powodów sąd może bowiem zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobom powinowatym w linii prostej udziela sąd na wniosek tych osób. W sprawach tych sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia.

Ślub z krewnym może prowadzić do przestępstwa

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na przepis art. 201 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W orzecznictwie wskazuje się jednak, że małżonkowie nie popełniają przestępstwa kazirodztwa, albowiem wzajemna relacja seksualna stanowi istotny element ich związku małżeńskiego.