Przejdź do treści

GC Adwokaci

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?

Niekiedy pary wstrzymują się z decyzją o zawarciu związku małżeńskiego latami. Niekiedy jednak od razu wiadomo, że to “ta jedyna” lub “ten jedyny” i decyzja taka zapada szybko. W takich sytuacjach zdarza się, że młodzi zamierzają pobrać się tak szybko jak to tylko możliwe. Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?  

Zasadą pełnoletniość

Co do zasady kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Prawo nieco łagodniej traktuje natomiast przyszłe panny młode. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może bowiem zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub

Co w sytuacji złamania zasady?

Zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem wymaganego wieku lub bez zgody sądu opiekuńczego rodzi poważne konsekwencje prawne. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać bowiem każdy z małżonków.

Nie zawsze unieważnienie małżeństwa będzie jednak dopuszczalne. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może też żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może też żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Przepis art. 10 par. 3 zdanie drugie KRO wyłącza legitymację czynną męża do wystąpienia z powództwem o unieważnienie małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku w wypadku zajścia żony w ciążę – niezależnie od tego, czy fakt taki nastąpił przed czy po zawarciu małżeństwa, byleby ciąża istniała w czasie trwania małżeństwa.

Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub

Co w sytuacji złamania zasady?

zawarcie małżeństwa przed osiągnięciem wymaganego wieku lub bez zgody sądu opiekuńczego rodzi poważne konsekwencje prawne. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać bowiem każdy z małżonków.

nie zawsze unieważnienie małżeństwa będzie jednak dopuszczalne. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może też żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.

Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może też żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Przepis art. 10 par. 3 zdanie drugie KRO wyłącza legitymację czynną męża do wystąpienia z powództwem o unieważnienie małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku w wypadku zajścia żony w ciążę – niezależnie od tego, czy fakt taki nastąpił przed czy po zawarciu małżeństwa, byleby ciąża istniała w czasie trwania małżeństwa.

Kiedy najwcześniej można wziąć ślub

Zgoda sądu opiekuńczego

Dla kobiety która ukończyła 16 lat i chce wyjść za mąż rozwiązaniem jest zgoda sądu opiekuńczego. Sąd rozpatrując wyrażenie zgody na wcześniejsze zawarcie przez kobietę związku małżeńskiego bada przede wszystkim dobro przyszłej rodziny.  Przy ocenie zaś całokształtu okoliczności sprawy co do tego, czy zamierzone małżeństwo nie nasuwa zastrzeżeń z punktu widzenia społecznej wartości zakładanej rodziny, dobra małoletniej i przyszłych dzieci, nie jest konieczne poczynienie ustaleń dających w tym kierunku bezwzględną gwarancję. Wystarczy oparta na. doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy zamierzone małżeństwo wspomnianych zastrzeżeń nie nasuwa.

Dla kobiety która ukończyła 16 lat i chce wyjść za mąż rozwiązaniem jest zgoda sądu opiekuńczego. Sąd rozpatrując wyrażenie zgody na wcześniejsze zawarcie przez kobietę związku małżeńskiego bada przede wszystkim dobro przyszłej rodziny.  Przy ocenie zaś całokształtu okoliczności sprawy co do tego, czy zamierzone małżeństwo nie nasuwa zastrzeżeń z punktu widzenia społecznej wartości zakładanej rodziny, dobra małoletniej i przyszłych dzieci, nie jest konieczne poczynienie ustaleń dających w tym kierunku bezwzględną gwarancję. Wystarczy oparta na. doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy zamierzone małżeństwo wspomnianych zastrzeżeń nie nasuwa.

Stwierdzenie ciąży u małoletniej wnioskodawczyni nie wystarcza do udzielenia jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Dla udzielenia tego zezwolenia konieczne jest nadto ustalenie, że zamierzone małżeństwo nie nasuwa uzasadnionych zastrzeżeń.