Przejdź do treści

GC Adwokaci

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia stanowi jasno z najważniejszych pism we wszystkich procedurach sądowych. Uzyskanie uzasadnienia orzeczenia nie tylko pozwala na ustalenie jakimi motywami kierował się sąd wyjadając dane orzeczenia ale również pozawala na założenia środka odwoławczego takiego jak apelacja czy zażalenie. 

Kiedy składać wniosek o uzasadnienie orzeczenia?

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia składa się we wszystkich procedurach sądowych. Wnieść taki wniosek może strona, jej pełnomocnik lub obrońca a także właściwe organy. Wniosku o uzasadnienie orzeczenia nie wniesie zatem skutecznie świadek, rodzina strony czy inne osoby postronne. Najczęściej wniosek taki składany jest przez stronę w przypadku gdy zamierza odwoływać się od zapadłego orzeczenia lub spodziewa się, że storna przeciwna złoży środek odwoławczy. 

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w sprawach cywilnych

W sprawach cywilnych jest wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia niezębnym krokiem zo zaskarżenia orzeczenia (odwołania się). Oznacza to, że jeżeli strona nie wniesie wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia to nie będzie mogła później wnieść apelacji lub zażalenia. 

Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin na wniesienie wniosku o uzasadnienie orzeczenia liczy się od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, która później może zostać zaliczona na poczet opłaty od apelacji lub zażalenia. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza tysiąca złotych, uzasadnienie wyroku ogranicza się do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Od uznania sądu opartego na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy zależy rozszerzenie tego uzasadnienia o pozostałą treść typową dla pełnego uzasadnienia orzeczenia.

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia w sprawach karnych

Sytuacja ma się nieco odmiennie w sprawach karnych i wykroczeniowych. Nie jest konieczne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wniesienia apelacji. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia jest prawidłowa i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie 14 dni od daty późniejszego doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

W odniesieniu do wyroków w sprawach karnych w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Wniosek nie podlega opłacie.

Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony na wniesienie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

Wzory wniosków o sporządzenie uzasadnienia

Wzór wniosku o sporzadzenie uzasadnienia w sprawach cywilnych
Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawach karnych

UWAGA: wzory zawierają przykładowe dane. Prosimy o wskazanie we własnym wniosku swoich danych – swojego imienia i nazwiska, miejsca zamieszania, danych właściwego sądu, własnej sygnatury sprawy, danych swojego orzeczenia oraz adresu na jaki orzeczenie wraz z uzasadnieniem ma być przesłane. Przypominamy, że wniosek należy podpisać i złoży osobiście w sądzie lub wysłać na adres sądu listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8