Przejdź do treści

prawo budowlane

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

III CZP 26/21

Uchwała III CZP 26/21- zastrzeżenie kary umownej za zaniechania wierzyciela

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 26/21 określając czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela. Uchwała ta ma istotne znaczenie w wielu różnych kontraktach, w szczególności jednak w umowach zawieranych w budownictwie, albowiem odnosi się bezpośrednio do umów o roboty budowlane.

III CZP 16/21

Uchwała III CZP 16/21- zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 16/21 określając czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia. Uchwała ta ma istotne znaczenie w wielu różnych kontraktach, w szczególności jednak w umowach zawieranych w budownictwie. To tam bowiem najczęściej zastrzega się kary umowne w postaci określonego procentu wynagrodzenia zarówno za opóźnienie w realizacji inwestycji, kamieni milowych czy usunięcia wad i usterek.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

W ustawie Prawo budowlane określono funkcje w budownictwie (m.in. projektowanie, kierowanie budową), które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. Poniżej analizujemy poszczególne uprawnienia budowlane.

Nieuczciwy wykonawca

Nieuczciwy wykonawca

W czasie gdy pracy dla fachowców nie brak znalezienie wykonawcy może rodzić poważne trudności. Brak terminów i wysokie stawki to jednak nie jedyne zagrożenia czyhające na zlecających. Nieuczciwy wykonawca może nie tylko spowodować straty finansowe ale też poważnie opóźnić realizację wymarzonej wykończeniówki, remontu lub innych prac. Jak bronić się przed nieuczciwym fachowcem?

uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Budowa budynku to skomplikowany i poważny proces. Dlatego uczestnicy procesu budowlanego zostali szczegółowo opisani w prawie budowlanym. Są to najważniejsze podczas budowy osoby, którym prawo przyznaje szereg uprawnień i obowiązków związanych z realizacją inwestycji. W niniejszym artykule omawiamy najważniejsze osoby na budowie.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Planujesz wybudować dom? Niedługo może się to okazać prostsze. Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę to jeden za ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu. 8 września 2021 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji zakładający, że dom do 70 m2 będzie można wybudować na zgłoszenie. Przyjrzyjmy się bliżej projektowi ustawy.

Moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej

Moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej

Tzw. lex deweloper wprowadził szereg ułatwień dla deweloperów przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie uchwały lokalizacyjnej. Dla dewelopera istotną kwestią będzie moment rozpoczęcia obowiązywania uchwały lokalizacyjnej, od tego bowiem zależy kiedy deweloper będzie mógł rozpocząć realizację inwestycji.

ustawa deweloperska 2021

Ustawa deweloperska 2021 wchodzi w życie

W dniu 9 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (ustawa deweloperska 2021). Jej założeniem jest ochrona praw nabywców oraz uregulowanie rynku deweloperskiego, który w ostatnich latach skrzętnie unika zawierania umów deweloperskich.

nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska?

W dniu 23 lutego 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – nowa ustawa deweloperska. Jej założeniem jest ochrona praw nabywców oraz uregulowanie rynku deweloperskiego, który w ostatnich latach skrzętnie unika zawierania umów deweloperskich.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu

Powstaje Sąd Okręgowy w Sosnowcu – aktualizacja

Od 1 kwietnia 2022 roku utworzony został Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowa jednostka odciąży Sąd Okręgowy w Katowicach i w Częstochowie oraz ułatwi dostęp do sądu lokalnej ludności. Utworzenie nowego sądu zostało skorelowane z utworzeniem 1 marca 2021 r. Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło stanowi jedną z najczęściej i najchętniej zawieranych w Polsce umów. Staje się przydatna nie tylko w relacjach profesjonalnych ale również w codziennym życiu. Każdy przynajmniej raz w życiu spotkał się z taką umową. Jakie są podstawowe założenia umowy o dzieło?

sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju będą orzekać w polskich sądach?

Minister Sprawiedliwości na konferencji 18 marca 2021 r. zapowiedział wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sędziów nieprofesjonalnych. Sędziowie pokoju mieliby orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych odciążając tym samym sędziów zawodowych, którzy skupiliby się na trudniejszych sprawach. Pełny projekt ustawy mamy poznać latem.

P 15/17

Wyrok TK w sprawie P 15/17 – bez kar za “użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”

W dniu 9 lutego 2021 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 15/17 wypowiedział się na temat dopuszczalności karalności za “użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami”. Trybunał Konstytucyjny zbadał sprawę zgodności z Konstytucją zakwestionowanego przepisu w związku z przedstawionym mu przez Sąd Rejonowy w Słupsku pytaniem prawnym. 

lokal za grunt

Lokal za grunt

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku do polskiego porządku prawnego wejdzie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Na jej podstawie właściciel gruntu otrzyma lokal za grunt jeśli zdecyduje się przekazać go pod inwestycję mieszkaniową.

Odpowiedzialność architekta

Odpowiedzialność architekta za projekt

Dokumentacja projektowa często stanowić będzie bardzo skomplikowany i rozbudowany dokument. W takich sytuacjach nie jest trudno o popełnienie błędu w jej treści. Wadliwe wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej może rodzić odpowiedzialność architekta za projekt oparta na różnych podstawach prawnych. Analizujemy jakiej odpowiedzialności podlega architekt w wypadku wykonania wadliwej dokumentacji.

obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora na budowie

Inwestor w świetle prawa budowlanego jest nie tylko osobą inicjującą budowę ale również decydującą o kształcie, tempie i sposobie zorganizowania procesu budowlanego. To inwestor odpowiada za prowadzenie budowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przybliżmy zatem obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz