prawo medyczne

zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Co do zasady do udzielenia świadczenia zdrowotnego wymagana jest uprzednia zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zasada ta stanowi jedno z praw pacjenta wyrażonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przyjrzyjmy się bliżej prawu pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

Wśród katalogu praw pacjenta na szczególną uwagę zasługuje prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Prawo to stanowi odzwierciedlenie podstawowych zasad prawnych, a mianowicie zasady ochrony godności człowieka.  Nie stanowi ono jednego prawa lecz całą grupę praw. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Katalog praw pacjenta obejmuje prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii oraz orzeczenia lekarza. Prawo to ma zagwarantować pacjentowi możliwość wszechstronnego rozważenia jego problemu przez niezależny organ, w sytuacji gdy pacjent nie zgadza się z treścią orzeczenia lub opinii lekarskiej, której treść ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Do katalogu praw pacjenta zalicza się prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Głównym założeniem tego prawa jest uchronienie pacjenta w czasie terapii przed obawą o rzeczy, które posiadał przy sobie w momencie przyjęcia do szpitala, a także przed koniecznością organizowania w trakcie pobytu w szpitalu sposobu przechowania rzeczy osobistych.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Katalog praw pacjenta obejmu prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Prawo to jest szczególnie ważne w okresie świątecznym oraz w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Podkreśla się także, że realizacja potrzeb religijnych przez pacjentów ma również walor terapeutyczny. Na czym polega prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej?

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Katalog praw pacjenta obejmuje prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych. Aby pacjent był skłonny wyjawić, często bardzo intymne, informacje, musi darzyć swojego medyka zaufaniem, w szczególności, że wiadomości udzielone medykowi nie zastaną ujawnione.

Prawo pacjenta do informacji

Prawo pacjenta do informacji

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Co konkretnie jednak oznacza prawo pacjenta do informacji? Jak prawo to powinno być wykonywane i czego pacjent może oczekiwać ze strony personelu medycznego?

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z tym prawem pacjent ma m.in. możliwość dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Na czym polega prawo do dokumentacji medycznej pacjenta i jak z niego skorzystać?

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw przewidzianych w polskim prawie mających zabezpieczyć dobro i interesy pacjentów. Każdy podmiot leczniczy musi się do nich stosować. W niniejszym artykule analizujemy instytucję praw pacjenta oraz drogi ochrony jeśli prawa te zostaną naruszone.

zakaz aborcji eugenicznej

Zakaz aborcji eugenicznej – orzeczenie TK K 1/20

W dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat dopuszczalności aborcji w Polsce. Wnioskodawcy podnosili, że w Polsce na podstawie Konstytucji winien obowiązywać zakaz aborcji eugenicznej wskazując na niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze naruszają art. 30, 31, 35 i 38 Konstytucji RP.

Medycy kontra COVID-19

Ustawa o dobrym Samarytaninie – treść ustawy

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że politycy podjęli kroki zmierzające do zachęcenia personelu medycznego do większego zaangażowania w walkę z epidemią COVID-19 a także zmotywować społeczeństwo do stosowania się do obostrzeń. W ramach tych działań powstała ustawa o dobrym Samarytaninie, której projekt analizujemy w niniejszym artykule.

przewlekłość postępowania

Przewlekłość postępowania? Masz prawo do skargi!

Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sąd natomiast powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Nie zawsze jednak zasada szybkości postępowania jest realizowana i dochodzi do przewlekłości postępowania.

wyższe kary za błędy medyczne

Wyższe kary za błędy medyczne?

W tym wpisie postaramy się Państwu przedstawić, jakie konsekwencje dla lekarzy może mieć kontrowersyjna zmiana art. 37a kodeksu karnego, wprowadzona (nie wiedzieć czemu) w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Dotyczy ona m.in. kar za przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy (i pozostałych przedstawicieli personelu medycznego) w związku z wykonywaniem zawodu, takich jak nieumyślne spowodowanie śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Łatwiej o specjalizację

Łatwiej o specjalizację – projekt nowelizacji

Sejm przegłosował w dniu 28 maja 2020 r. projekt ustawy o zawodach lekarze i lekarza dentysty zakładający znaczące ułatwienia i udogodnienia dla młodych medyków. Ma on być odpowiedzią na głosy środowiska wskazujące na zbyt skomplikowaną ścieżkę kariery lekarzy. Projekt obecnie procedowany jest w Senacie. Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu.

COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza

Sytuacja lekarzy rezydentów w czasach koronawirusa

Tematem niniejszego artykułu, będącego częścią cyklu artykułów „COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty” jest sytuacja lekarzy rezydentów w dobie epidemii koronawirusa. Cykl powstał jako odpowiedź na dużą liczbę zapytań płynących do Kancelarii, związanych z sytuacją prawną personelu medycznego w dobie epidemii koronawirusa.

COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza

COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A cz. 1

Mając na względzie dużą liczbę zapytań płynących do Kancelarii, związanych z sytuacją prawną personelu medycznego w dobie epidemii koronawirusa, w ślad za Śląską Izbą Lekarską w Katowicach prezentujemy Państwu cykl artykułów „COVID-19 a wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty – Q&A” mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych, z którymi mierzy się personel medyczny w dzisiejszych realiach pracy.

aborcja

Aborcja – w jakich sytuacjach jest dopuszczalna?

W polskim porządku prawnym co do zasady aborcja jest zakazana za wyjątkiem kilku szczególnych sytuacji gdy może zastać dokonana legalnie. We wszystkich pozostałych przypadkach przerwanie ciąży u kobiety nawet za jej zgodą stanowi przestępstwo.  W jakich sytuacjach aborcja jest dopuszczalna? aborcja aborcja Art. 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu… Czytaj więcej »Aborcja – w jakich sytuacjach jest dopuszczalna?

Dobra osobiste lekarza

W czasach zwiększonej roszczeniowości pacjentów względem personelu medycznego a także zwiększonej świadomości prawnej społeczeństwa, zauważalny staje się problem coraz częstszych przypadków zarówno potencjalnego jak i rzeczywistego naruszania dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego na skutek bezpodstawnych oskarżeń, pomówień a nawet naruszenia nietykalności cielesnej. Co zrobić gdy dobra osobiste… Czytaj więcej »Dobra osobiste lekarza