Przejdź do treści

GC Adwokaci

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Dla każdej osoby chorej niezwykle ważny jest kontakt z najbliższymi. Możliwość rozmowy, poczucia bliskości ma niebagatelny wpływ na stan psychiczny pacjenta. Dlatego też w katalogu praw pacjenta zawarte zostało prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 

Kontakt z bliskimi

Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (np. szpital) ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Choć najczęściej pacjent korzysta z praw kontaktu z rodziną to podkreślenia wymaga, że prawo to dotyczy możliwości kontaktu z każdą osobą.

Nie zawsze zakład leczniczy zobowiązany będzie do zapewnienia pacjentowi kontaktu osobistego. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może bowiem ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Ograniczenie to najczęściej przejawia się w ograniczeniu godzin odwiedzin chorych.

Jednocześnie pacjent może odmówić kontaktu z dowolną osobą. W takim wypadku zakład leczniczy ma obowiązek odmówić takiej niechcianej osobie dostępu do miejsca, w którym znajduje się pacjent. 

Prawo do opieki pielęgnacyjnej

Opieka pielęgnacyjna dzieli się na opiekę pielęgnacyjną podstawową i dodatkową. Opieka pielęgnacyjna podstawowa obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych tj. świadczenia służące zachowaniu lub poprawie zdrowia  oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Opieka pielęgnacyjna dodatkowa obejmuje natomiast świadczenia związane z utrzymaniem higieny ciała, świadczenia związane z zachowaniem lub umożliwianiem sprawności ruchowej oraz świadczenia związane z odżywianiem i pojeniem pacjenta. 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego obejmuje prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się natomiast opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej uzależniona jest jedynie od woli pacjenta oraz podmiotu świadczącego dodatkowe usługi pielęgnacyjne. 

Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w podmiocie leczniczym rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - kto za to zapłaci?

Koszty realizacji prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ponosi pacjent. Jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy na terenie którego odbywa się leczenie pacjent obowiązany jest pokryć te koszty. W takim wypadku wysokość opłaty rekompensującej koszty zakładu ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Informacja o wysokości opłat oraz o sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego.

Podmiot leczniczy nie może jednak obciążać pacjenta kosztami związanymi z prawem do pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Od 3 lipca 2019 r. rodzice małoletnich pacjentów nie ponoszą zatem żadnych opłat związanych ze sprawowaniem dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad swoimi dziećmi, w tym za sam pobyt w szpitalu. Pamiętać jednak należy, że koszty związane np. ze swoim wyżywieniem opiekunowie nadal ponosić będą we własnym zakresie. 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - koszty

https://www.prawo.pl/zdrowie/nie-bedzie-oplat-za-pobyt-rodzica-z-dzieckiem-w-szpitalu,416172.htmlKoszty realizacji prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ponosi pacjent. Jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy na terenie którego odbywa się leczenie pacjent obowiązany jest pokryć te koszty. W takim wypadku wysokość opłaty rekompensującej koszty zakładu ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Informacja o wysokości opłat oraz o sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Podmiot leczniczy nie może jednak obciążać pacjenta kosztami związanymi z prawem do pobytu wraz z pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Od 3 lipca 2019 r. rodzice małoletnich pacjentów nie ponoszą zatem żadnych opłat związanych ze sprawowaniem dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad swoimi dziećmi, w tym za sam pobyt w szpitalu. Pamiętać jednak należy, że koszty związane np. ze swoim wyżywieniem opiekunowie nadal ponosić będą we własnym zakresie.