Przejdź do treści

GC Adwokaci

Fundusz Kompensacyjny NOP – projekt ustawy

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ustawa ma być odpowiedzią na obawy Polaków o bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19. Fundusz Kompensacyjny NOP ma zapewnić możliwość uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. 

Druk nr 1818 - Fundusz Kompensacyjny NOP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (Fundusz Kompensacyjny NOP) otrzymał nr 1818 i jest procedowany w Sejmie. Aktualny stan przebiegu prac legislacyjnych można znaleźć tutaj

Fundusz Kompensacyjny NOP

Świadczenie kompensacyjne

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu, w przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której wykonano szczepienie ochronne, wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni, zaszczepionemu będzie przysługiwać świadczenie kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni. Dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu hospitalizacji, związanego z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością ich leczenia, stanowi rozwiązanie analogiczne do tego, które obowiązuje w Finlandii, i pozwala wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane.

Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, takich jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19 oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, takiej jaką w przeszłości była ospa prawdziwa). W przypadku szczepień obowiązkowych realizowanych w ramach rutynowego, corocznego Programu Szczepień Ochronnych świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie ochronne zostało wykonane szczepionką inną, niż ta, która została zakupiona przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ile będzie przysługiwać za wystąpienie NOP

Fundusz Kompensacyjny NOP

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. Świadczenie nie przysługuje jednak, jeżeli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2. Łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego jednej osobie za jedno szczepienie nie może być wyższa niż 100 000 zł

Jak uzyskać świadczenie?

Fundusz Kompensacyjny NOP

Świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta – po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie 2 miesiące, co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką wypłatę. W przypadku wniosku niekompletnego lub nienależycie opłaconego Rzecznik Praw Pacjenta będzie wzywać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia ze wskazaniem stwierdzonych w nim braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Również w przypadku braku podstawy do oceny merytorycznej wniosku, Rzecznik będzie mógł wydać decyzję bez udziału Zespołu.

Można dochodzić wyższej kwoty

Niezależnie od uzyskanego świadczenia w ramach Funduszu, osoba która zdecyduje się na złożenie pozwu przed Skarbem Państwa o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym. Od sądu będzie zależeć, czy wpłacone odszkodowanie zostanie zaliczone na poczet ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Przyznane w drodze decyzji świadczenie kompensacyjne jest zaliczane na poczet zadośćuczynienia lub odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

Fundusz Kompensacyjny NOP