BLOG

ustawa mandatowa

Ustawa mandatowa – projekt ustawy

W dniu 8 stycznia 2021 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tzw. ustawa mandatowa). Głównym założeniem projektu jest wyłączenie możliwości odmowy przyjęcia mandatu i umożliwienie referendarzom sądowym orzekania w prostych sprawach karnych.

przedsiębiorca jak konsument

Przedsiębiorca jak konsument

Początek 2021 roku zaowocował licznymi zmianami w prawie. Jedną z istotnych zmian jest modyfikacja praw przedsiębiorcy, który ze względów podatkowych  co prawda nabywa towar lub usługę “na firmę” jednak dany towar lub usługa nie jest bezpośrednio związana z działalnością zawodową tego przedsiębiorcy. W konsekwencji powstała nowa kategoria uczestników obrotu gospodarczego czyli przedsiębiorcy-konsumenta. 

sąd do walki z hejtem

Powstanie specjalny sąd do walki z hejtem i fake newsami?

Podejmując walkę z rozprzestrzeniającym się w Internecie hejtem i fake newsami Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o ochronie wolności słowa w Internecie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie nowych zasad działania w sytuacji zamieszczenia treści hejterskich lub fake newsów. Ponadto projekt zakłada utworzenie specjalistycznego sądu do walki z hejtem i fake newsami – Sądu Ochrony Wolności Słowa.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Do katalogu praw pacjenta zalicza się prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Głównym założeniem tego prawa jest uchronienie pacjenta w czasie terapii przed obawą o rzeczy, które posiadał przy sobie w momencie przyjęcia do szpitala, a także przed koniecznością organizowania w trakcie pobytu w szpitalu sposobu przechowania rzeczy osobistych.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Katalog praw pacjenta obejmu prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Prawo to jest szczególnie ważne w okresie świątecznym oraz w sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Podkreśla się także, że realizacja potrzeb religijnych przez pacjentów ma również walor terapeutyczny. Na czym polega prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej?

Środki poprawcze wobec nieletnich

Środki poprawcze wobec nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje zarówno środki wychowawcze jaki i środki poprawcze, które mogą zostać zastosowane przez sąd w razie stwierdzenia demoralizacji nieletniego lub popełnienia przez niego czynu karalnego. W niniejszym artykule analizujemy kwestię środków poprawczych wobec nieletnich.

droga konieczna

Droga konieczna

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Brązowe Orły Prawa 2020

GC Adwokaci z nagrodą Brązowe Orły Prawa 2020

Kancelaria GC Adwokaci zdobyła brązową nagrodę ogólnopolskiego konkursu Orły Prawa 2020 klasyfikując się wśród 2,61% najlepszych firm prawniczych w Polsce. Orły Prawa to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Co za tym idzie, ich werdykt jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych usług. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów. Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Finansowa PFR 2.0

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa oraz związanym z tym zamrożeniem części gospodarki wprowadzony został pakiet pomocowy dla firm tzw. Tarcza Antykryzysowa. W jej ramach utworzona została Tarcza Finansowa PFR, która zakłada subwencje dla Mikro, Małych i Średnich a także Dużych Firm. Po 7 miesiącach działania Tarczy Finansowej PFR ogłoszona zastała Tarcza Finansowa PFR 2.0. Jakie są założenia nowego programu?

Prawo pacjenta do informacji

Prawo pacjenta do informacji

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Co konkretnie jednak oznacza prawo pacjenta do informacji? Jak prawo to powinno być wykonywane i czego pacjent może oczekiwać ze strony personelu medycznego?

Eksmisja za znęcanie

Eksmisja za znęcanie się nad rodziną

30 listopada 2020 r. weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Przewiduje ona daleko idące ułatwienia w walce z przestępczością domową. Najważniejszym narzędziem przewidzianym przez ustawę antyprzemocową jest uproszczona eksmisja za znęcanie się nad rodziną.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z tym prawem pacjent ma m.in. możliwość dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Na czym polega prawo do dokumentacji medycznej pacjenta i jak z niego skorzystać?

Odpowiedzialność architekta

Odpowiedzialność architekta za projekt

Dokumentacja projektowa często stanowić będzie bardzo skomplikowany i rozbudowany dokument. W takich sytuacjach nie jest trudno o popełnienie błędu w jej treści. Wadliwe wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej może rodzić odpowiedzialność architekta za projekt oparta na różnych podstawach prawnych. Analizujemy jakiej odpowiedzialności podlega architekt w wypadku wykonania wadliwej dokumentacji.

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw przewidzianych w polskim prawie mających zabezpieczyć dobro i interesy pacjentów. Każdy podmiot leczniczy musi się do nich stosować. W niniejszym artykule analizujemy instytucję praw pacjenta oraz drogi ochrony jeśli prawa te zostaną naruszone.

obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora na budowie

Inwestor w świetle prawa budowlanego jest nie tylko osobą inicjującą budowę ale również decydującą o kształcie, tempie i sposobie zorganizowania procesu budowlanego. To inwestor odpowiada za prowadzenie budowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przybliżmy zatem obowiązki inwestora w procesie budowlanym.

COVID-19: odszkodowanie za chryzantemy

COVID-19: odszkodowanie za chryzantemy

  • o prawie

Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa spowodowała, że obchody Wszystkich Świętych 2020 r. stały się istotnym zagrożeniem dla zdrowia wielu ludzi. W związku z tym 30 października Premier podjął decyzję o zakazie wstępu na cmentarze w okresie 31 października – 2 listopada 2020 r. za wyjątkiem ceremonii pogrzebowych. Decyzja ta spowodowała potężne straty u sprzedawców kwiatów i zniczy. Czy takim osobom przysługuje odszkodowanie za chryzantemy?

ulga na złe długi

Ulga na złe długi rozszerzona wyrokiem C-335/19

  • o prawie

Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-335/19 tzw. ulga na złe długi została rozszerzona m.in. o długi dłużnika pozostającego w upadłości lub likwidacji. Trybunał Sprawiedliwości uznał bowiem, że prawo polskie stawia podatnikom zbyt surowe warunki do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi.

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0: tekst ustawy

W dniu 26 października 2020 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący tzw. Tarczę Antykryzysową 6.0.