Przejdź do treści

zamówienia publiczne

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy mogą obowiązywać w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje mogą wykluczać możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

PZP 2021: obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy obowiązują w każdym postępowaniu. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą podlega wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje zawsze wykluczają możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa w zamówieniach publicznych w 2022 roku.

braki formalne odwołania do KIO

Braki formalne odwołania do KIO

Złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wymaga zachowania pewnych szczególnych warunków formalnych odwołania. Jakie warunki powinno słaniać odwołanie do KIO? Co się dzieje gdy odwołanie do KIO takich warunków nie spełnia? Czy braki formalne odwołania do KIO powodują automatyczne odrzucenie odwołania?

Termin na odwołanie do KIO

Termin na odwołanie do KIO

Rozważając złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie terminu do takiego odwołania. Zauważyć należy, że termin na odwołanie do KIO może się różnić w zależności od zaskarżonej czynności oraz typu postępowania. Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu terminu na odwołanie do KIO?

Terminy w zamówieniach publicznych

Terminy w zamówieniach publicznych

Terminy w polskim prawie odgrywają niezwykle istotną rolę. Niedochowanie terminu może zaś rodzić bardzo poważne skutki. Zasada ta dotyczy także prawa zamówień publicznych. W niniejszym artykule analizujemy terminy w zamówieniach publicznych.

Mediacja w zamówieniach publicznych

Mediacja w zamówieniach publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadziło absolutną nowość – możliwość polubownego rozwiązywania sporów. Mediacja w zamówieniach publicznych to tylko jedna z możliwości wprowadzonych do zamówień publicznych. Rosnąca popularność mediacji sprzyja szybszemu rozwiązywaniu przeróżnych sporów. Wprowadzenie jej do PZP ma nie tylko przyśpieszyć rozwiązanie czasem bardzo skomplikowanych sporów ale także pozwolić na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.   

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych?

Prawo Zamówień publicznych reguluje zakupy sektora publicznego. Prawo zamówień publicznych, ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych?

udostępnienie zasobów

PZP 2021: Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego

Startując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca musi spełnić szereg warunków jakie nakłada na niego ogłoszenie o przetargu, SIWZ oraz prawo zamówień publicznych. Często spełnienie wszystkich wymagań przez wykonawcę nie jest możliwie. Najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się udostępnienie zasobów pomiotu trzeciego.

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz