Przejdź do treści

GC Adwokaci

Tarcza Antykryzysowa: rozprawy w stanie epidemii

Tarcza Antykryzysowa 3.0 odmroziła sądy. Rozprawy w stanie epidemii będą odbywać się jednak w reżimie sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo pracowników i interesantów.  Przedstawiamy zalecania dla sądów w zakresie zasad funkcjonowania sądów w tym czasie.

rozprawy w stanie epidemii

Ogólne zasady urzędowania sądów

W miarę możliwości w obrębie poszczególnych Wydziałów podejmuje się działania zmierzające do rotacji pracowników, ustalenia różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy celem ograniczenia jednoczesnego przebywania na terenie sądu, a równocześnie umożliwienia zapewnienia normalnych standardów pracy. W zależności od warunków organizacyjnych w sądzie rekomenduje się wprowadzenie czasu pracy pracowników w wydziałach orzeczniczych po 10 godzin dziennie przez 4 dni w okresie rozliczeniowym, przy czym nie wyklucza się innego rozkładu dnia pracy, w tym pracy zmianowej, jeżeli będzie to zgodne z wymogami zawartymi w wytycznych GIS. Rekomenduje się dla asystentów sędziów oraz pracowników poza pionem orzeczniczym (za wyjątkiem informatyków) pracę zdalną, z zachowaniem utrzymania standardów ochrony danych osobowych i zasad ich bezpieczeństwa. 

Godziny urzędowania Sądów nie podlegają zmianom. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w niezmienionym czasie pracy

Bezpieczeństwo interesantów

Zakazuje się wstępu do budynków sądów osób innych niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub też wykazujące inną niezbędną potrzebę. Rekomenduje się wydanie przez prezesów sądów zarządzeń uniemożliwiających lub ograniczających dostęp publiczności do sal rozpraw. Rekomenduje się wprowadzenie systemu umożliwiającego kontrolę liczby osób udających się do poszczególnych pomieszczeń sądowych (sala rozpraw, czytelnia, kasa itd.). Przykładowo możliwe będzie wprowadzenie automatów wydających numer interesanta wraz z określeniem celu wizyty. Przed lub w budynku sądu organizuje się „punkt kontroli“, w którym pracownik podmiotu odpowiedzialnego za ochronę budynku dokonuje pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren budynków sądów, sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa oraz posiadanie zawiadomienia/wezwania ewentualnie również/lub legitymacji służbowej (prokuratorzy, pełnomocnicy stron).

Na terenie budynków sądów wyodrębnia się strefy ograniczające możliwość przemieszczania się osób (np. oczekujących świadków). Strefy zlokalizowane są w wytyczonych miejscach ograniczających kontakt osób w nich przebywających z pozostałymi osobami. W miejscach zlokalizowanych przed budynkiem sądu, pozostających pod stałą kontrolą pracowników sądu instaluje się „skrzynki podawcze” , do których osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania. Poruszanie się po budynku sądowym dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo. Informacja odnośnie zasad bezpieczeństwa interesantów w sądach powinna być umieszczona na zewnątrz budynku oraz zamieszona na stronach internetowych sądu.

Zasady dotyczące funkcjonowania Biur Obsługi Interesantów i przyjęć interesantów

Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Czynności te realizowane są przez Biuro Obsługi Interesantów, a w przypadku jego braku jego zadania wykonuje wyznaczona przez prezesa sądu komórka (w wyodrębnionym pomieszczeniu). Biuro Obsługi Interesantów bądź wyznaczona w Sądzie komórką są czynne w dniach i godzinach ustalonych przez prezesa sądu, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze bądź w wyodrębnionym pomieszczeniu wyznaczonej komórki do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku. Biura podawcze sądu przyjmują pisma w skróconym czasie urzędowania od godziny 9:00 do 15:00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać .w pomieszczeniu do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku.

Punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego przyjmują. interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w dniach i godzinach ustalonych przez prezesa sądu z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku. 

Czytelnie akt są czynne w dniach i godzinach ustalonych przez prezesa sądu z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadza ograniczenie liczby interesantów mogących. jednorazowo przebywać w czytelni do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym.

Czynności służbowe kuratorów Sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych), natomiast czynności, które związane są z obsługą interesantów, realizuje się w wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach. 

Skragi administracyjne

Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Rozprawy w stanie epidemii

W tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub zawiadomione. Strefy powinny być tak zorganizowane, aby zapewnić właściwe odstępy. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób aby nie następowała kumulacja osób wezwanych i oczekujących. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzanie czynności procesowych w trybie wideokonferencji.

Więcej o rozwiązaniach dla wymiaru sprawiedliwości w dobie koronawirusa znajdziesz tutaj