Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0: tekst ustawy

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa 5.0 projekt

Tarcza Antykryzysowa 5.0 ustawa

W dniu 17 września 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowiącą tzw. Tarczę Antykryzysową 5.0 czyli Tarczę Branżową.

 

DRUK NR 559- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia dalszych, szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym wirusem SARS-Co-2, opracowania pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności, uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące jeden z zawodów “turystycznych” i “estradowych”.

Tarcza Antykryzysowa 5.0 - Tarcza branżowa

Zgodnie z treścią ustawy Turystyczny Fundusz Zwrotów stanowiący wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie obsługiwał wypłaty na rzecz podróżnych, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna (vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2)

Utworzono także Turystyczny Fundusz Pomocowy, stanowiący wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Stworzenie Funduszu Pomocowego jest koniecznie dla wsparcia w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19. 

Zmiany zawarte w tych przepisach pozwolą objąć dyspozycją przepisów o świadczeniu postojowym znacznie szerszą grupę przedstawicieli branży turystycznej. Do świadczenia uprawnieni będą prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Nowe przepisy regulują zasady przyznawania świadczenia postojowego również agentom turystycznym, którzy będą nabywali prawo według uproszczonych zasad.  Do tej pory grupy te były wykluczone z pomocy ze względu na zawieszenie działalności po sezonie, tj. zazwyczaj pod koniec 2019 r.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. dla przedstawicieli szerokorozumianej branży turystycznej, która to branża poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19,  oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8