Przejdź do treści

GC Adwokaci

Tarcza Finansowa PFR 2.0

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa oraz związanym z tym zamrożeniem części gospodarki wprowadzony został pakiet pomocowy dla firm tzw. Tarcza Antykryzysowa. W jej ramach utworzona została Tarcza Finansowa PFR, która zakłada subwencje dla Mikro, Małych i Średnich a także Dużych Firm. Po 7 miesiącach działania Tarczy Finansowej PFR ogłoszona zastała Tarcza Finansowa PFR 2.0. Jakie są założenia nowego programu?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirmy

Tarcza Finansowa PFR 2.0 stanowić będzie tarczę branżowa i dotyczyć będzie tylko wybranych branż. W pierwotnym założeniu dotyczyć ma następujących branż:

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirmy

Tarcza Finansowa PFR 2.0 realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Mikrofirm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty 324 tyś. zł (średnio ok 70-90 tyś. zł). Środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 mikrofirma

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona styczeń – luty 2021r, i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Małych i Średnich Firm

Tarcza Finansowa realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Małych i Średnich Firm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata, które mogą podlegać umorzeniu do 75% subwencji po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Wysokość subwencji zależna będzie od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Subwencja nie może jednak przekroczyć kwoty 3,5 mln zł brutto. 

Kwota subwencji jest sumą przewidywanych kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych  Ram lub wsparcia z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r. Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r. na podstawie straty brutto obliczanej z wyłączeniem rezerwy na aktywa oraz straty brutto uwzględniającej wsparcie otrzymane z innych źródeł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r. (przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie) oraz przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona styczeń – luty 2021r, i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Dużych Firm

Tarcza Finansowa realizowana z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje wsparcie dla Małychi Średnich Firm w postaci subwencji do maksymalnej kwoty do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata, które mogą podlegać umorzeniu do 75% subwencji po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Co się zmieniło?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 wprowadza aktualizację warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r. W przygotowywanym projekcie prowadzono zmiany w pożyczkach objętych programem. 

Zaktualizowano i wydłużono istniejący program pożyczki płynnościowej – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. Obniżono oprocentowanie, wydłużono spłatę pożyczek z 4 do 6 lat. Wydłużono także okres karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczono proces dla małych transakcji.

Wydłużono możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzono nową wersję pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.). Wprowadzono możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. Obniżono oprocentowanie, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat. Wydłużono okres karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności. W tym przypadku niezbędna notyfikacja i decyzja Komisji Europejskiej.

Wydłużono możliwości zawierania umów do 30 września 2021 w zakresie  Instrumentów Kapitałowych (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe). Brak konieczności indywidualnej notyfikacji (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie)

Jak ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona styczeń – luty 2021r, i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.