TARCZA ANTYKRYZYSOWA: treść ustawy

Tarcza Antykryzysowa

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm przyjął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualną treść obowiązujących ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej (stan na dzień 31 marca 2020 r.).

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wobec epidemii koronawirusa COVID-19 zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się  pracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie z dnia 7 marca 2020 r., nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także
wprowadzając nowe mechanizmy.

Ustawa ta zawiera szereg zmian prawnych mającym przede wszystkim na celu wsparcie polskich firm oraz pracowników w walce z gospodarczymi skutkami epidemii. 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Ustawa dotycząca poszerzenia możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju. W ogłoszonych przez Rząd założeniach Programu tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, PFR został wymieniony jako jeden z głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego programu. Zmiany ustawy o systemie instytucji rozwoju przewidują rozwiązania umożliwiające pełny udział PFR w działaniach podejmowanych w związku ze zwalczaniem sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19.

Na pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej składają się ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, Tarczy Antykryzysowej 2.0 oraz Tarczy Antykryzysowej 3.0. Pakiet pomocy dla biznesu Tarcza Finansowa zakładająca częściowo bezzwrotne subwencje dla mikro, małych, średnich i dużych Firm.