Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: treść ustawy

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm przyjął pakiet ustaw składający się na tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma stanowić rozwiązanie dla polskiej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy aktualną treść obowiązujących ustaw wchodzących w skład pakietu Tarczy Antykryzysowej (stan na dzień 31 marca 2020 r.).

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wobec epidemii koronawirusa COVID-19 zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się  pracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie z dnia 7 marca 2020 r., nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także
wprowadzając nowe mechanizmy.

Ustawa ta zawiera szereg zmian prawnych mającym przede wszystkim na celu wsparcie polskich firm oraz pracowników w walce z gospodarczymi skutkami epidemii. 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Ustawa dotycząca poszerzenia możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju. W ogłoszonych przez Rząd założeniach Programu tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19, PFR został wymieniony jako jeden z głównych podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego programu. Zmiany ustawy o systemie instytucji rozwoju przewidują rozwiązania umożliwiające pełny udział PFR w działaniach podejmowanych w związku ze zwalczaniem sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19.