Przejdź do treści

GC Adwokaci

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest najważniejszym dokumentem w niemal każdym procesie budowlanym. Jest ono decyzją administracyjną wydaną zgodnie z KPA, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź na wykonywanie innych robót budowlanych niezwiązanych z budową obiektu budowlanego. Czym jest pozwolenie na budowę? Kiedy jest konieczne? Jak je zdobyć? W niniejszym artykule omawiamy pozwolenie na budowę.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zasadniczo wszystkie roboty budowlane wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Do rozpoczęcia prowadzenia robót, w tym podjęcie prac przygotowawczych, czyli prac określonych w art. 41 ust. 1 prawa budowlanego, wystarczająca jest decyzja nieostateczna. 

Nie zawsze jednak uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne. Prawo budowlane wyszczególnia katalog robót budowlanych, które mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia oraz takich które mogą być wykonywane bez pozwolenia na budowę jaki i bez zgłoszenia

Decyzja o pozwoleniu na budowę traci ważność jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania roboty budowlane nie zostały podjęte lub nastąpiła przerwa w prowadzeniu robót budowlanych na okres dłuższy niż 3 lata. 

Jak zdobyć pozwolenie na budowę?

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Co do zasady wniosek składa się do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu. W niektórych przypadkach, przede wszystkim inwestycji strategicznych, wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego. W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na budowę sporządzony na stosownym formularzu – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1). Jeżeli nie wszystkie informacje zmieszczą się na formularzu B-1 należy pozostałe dane podać w treści formularza B-4 (informacja uzupełniająca). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Niezależnie od powyższych wymogów niekiedy konieczne będzie dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, w tym stosownych opinii, zgód i pozwoleń. Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć także oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak obliczyć opłatę od wniosku?

Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Opłata skarbowa pobierana jest za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

WNIESEK DOTYCZY: WYSKOKOŚĆ OPŁATY
budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł
budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
14 zł
innego budynku
48 zł
studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków
20 zł
budowli związanych z produkcją rolną
112 zł
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km
2143 zł
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km
105 zł
innych budowli
155 zł
urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym
91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierze się pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.

Opłacie skarbowej nie podlegają wnioski o pozwolenie na budowę (remont):

Odmowa wydania pozwolenia na budowę - i co dalej?

Decyzja o pozwoleniu na budowę podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych wynikających z KPA. Odwołanie od decyzji należy w nieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję do urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydało starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu lub Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał urząd wojewódzki.

Od orzeczenia organu drugiej instancji przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach ogólnych wynikających z prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.