Przejdź do treści

GC Adwokaci

Projekt budowlany czyli pierwszy etap inwestycji

Projekt budowlany stanowi podstawowy dokument inwestora w procesie inwestycyjnym. To właśnie w oparciu projekt budowlany może zostać wydane pozwolenie na budowę, a inwestycja będzie realizowana. W niniejszym artykule analizujemy istotę projektu budowlanego z prawnego punktu widzenia.  

Czym jest projekt budowlany i do czego jest on potrzebny inwestorowi?

Projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia na postawie projektu budowlanego. Dlatego też większość inwestycji budowlanych będzie mogła zostać wykonana jedynie na podstawie prawidłowego sporządzanego projektu budowlanego.

Projekt budowlany w praktyce jest zbiorem rysunków technicznych tj. rysunków architektonicznych oraz stosownego opisu obiektu. Zawiera wszystkie niezbędne konstrukcyjnie i technicznie informacje do wybudowania danego obiektu. Projekt powinien być zgodny z przepisami prawa oraz odpowiednimi normami. Powinien on spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Szczegółowe wymogi co do zawartości projektu budowlanego przedstawione zostaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Obecnie, wobec nieopublikowania aktualnego rozporządzenia, opierać się należy na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kto sporządza projekt?

Projekt budowlany sporządzić powinien uprawniony architekt. Jak wskazuje bowiem art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zalecając sporządzenie projektu budowlanego warto zweryfikować czy dany architekt posiada uperwnienia architekta w zakresie branży, którą ma objąć projekt. W przypadku bowiem gdyby projektant przekroczył posiadane przez siebie uprawnienia architektoniczne konieczne będzie sporządzenie nowego projektu – taki wadliwy projekt nie będzie mógł bowiem stanowić podstawy wydania pozwolenia na budowę.  

Projekt budowlany po nowemu

Dotychczas projekt budowlany stanowił jeden dokument obejmujący projekty ze wszystkich branż – od projektu zagospodarowania terenu przez projekt architektoniczny po projekt techniczny obejmujący wszystkie instalacje obiektu.  Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. wprowadza podział projektu budowlanego na 3 typy projektów: 

Projekt zagspodarowania działki lub terneu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu obejmuje rozmieszczenie obiektu na nieruchomości wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak przyłącza. Dokument ten sporządzony musi zostać na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Projekt ten powinien zatem zawierać:

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany jest najważniejszym elementem projektu budowlanego. Zawiera on rysunki i opisy architektoniczne bryły obiektu. Rysunki obejmują rzuty i przekroje projektowanych obiektów wraz ze wskazaniem odpowiednich wymiarów poszczególnych elementów budowlanych. Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać:

Projekt techniczny

Projekt techniczny stanowi nowość w prawie budowlanym wprowadzoną nowelizacją prawa budowlanego 2020 r. W przeciwieństwie do projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego nie jest in potrzebny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Staje się on jednak niezbędny do obioru obiektu. Dotyczy on przede wszystkim kwestii technicznych budynku, które nie są niezbędne na etapie wykonawczym. Projekt techniczny powinien zawierać: