Przejdź do treści

GC Adwokaci

Uchwała III CZP 16/21- zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 16/21 określając czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia. Uchwała ta ma istotne znaczenie w wielu różnych kontraktach, w szczególności jednak w umowach zawieranych w budownictwie. To tam bowiem  najczęściej zastrzega się kary umowne w postaci określonego procentu wynagrodzenia zarówno za opóźnienie w realizacji inwestycji, kamieni milowych czy usunięcia wad i usterek. 

Uchwała III CZP 16/21

​W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy, rozstrzygając w Izbie Cywilnej zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygn. III CZP 16/21, podjął uchwałę następującej treści:

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.

Sąd Najwyższy przyjął, że ani określenie wysokości kary przez wskazanie podstaw do jej wyliczenia, ani brak ustalenia z góry jej maksymalnej wysokości nie sprzeciwiają się uznaniu, że kara stanowi określoną sumę pieniężną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Niebezpieczeństwa, jakie dla dłużnika mogą wiązać się z naliczeniem kary za okres, który nie jest z góry znany, dłużnik może wyeliminować przez wykonanie zobowiązania i usunięcie stanu zwłoki. Istotną rolę w ograniczeniu tych niebezpieczeństw pełni również instytucja przedawnienia.

Pisemne uzasadnienie uchwały zawierające szczegółową argumentację zostanie przedstawione w późniejszym terminie.