Przejdź do treści

GC Adwokaci

Kim jest uchodźca?

Inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła do ucieczki setki jej obywateli, którzy szukają schronienia w Polsce. Osoby te szukają bezpieczeństwa, którego nie mogli znaleźć w swoim kraju. Powszechnie nazywa się ich uchodźcami. Czy jednak określenie takie ma uzasadnienie prawne? Kim właściwie jest uchodźca w świetle prawa?

Uchodźca

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Pamiętać należy, że taka obawa powinna dotyczyć osobiście uchodźcy – ogólne zagrożenie w kraju (np. ze względu na wojnę) nie jest wystarczające do przyznania statusu uchodźcy. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

Prześladowanie musi ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie praw człowieka, w szczególności praw, których uchylenie jest niedopuszczalne zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.2)) lub być kumulacją różnych działań lub zaniechań, w tym stanowiących naruszenie praw człowieka, których oddziaływanie jest równie dotkliwe jak prześladowania, o których mowa w pkt 1. Prześladowanie może polegać w szczególności na:

Podkreślenia wymaga, że o przyznaniu statusu uchodźcy nie decyduje pochodzenie z kraju, gdzie są represje, lecz indywidualne zagrożenie.

Ochrona uzupełniająca

Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Brak uzasadnionej obawy

Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8