Przejdź do treści

GC Adwokaci

Wysokość mandatów od 2022 roku

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Wysokość mandatów od 2022 roku określona została bowiem głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym, której celem jest  poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 

Wyższe kary w sprawach drogowych

Wspomniana wyżej nowelizacja przyniosła znaczący wzrost grzywien za wykroczenia drogowe. Podniesieniu uległa nie tylko dolna granica grzywny ale także znaczono poniesiono górną granice grzywny. W postępowaniu wykroczeniowym w niektórych sprawach dot. zdarzeń w ruchu drogowym grzywna może sięgnąć nawet 30.000,00 zł (dotychczas 5.000,00 zł). Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku następujących wykroczeń:

Wysokość mandatów od 2022

Zdaniem pomysłodawców nowelizacji dotychczasowa górna granica zagrożenia karą grzywny jest bowiem ustalona zbyt nisko i przez to nie pełni swojej roli tak prewencyjnej, ochronnej i sprawiedliwościowej. Należy wskazać, iż nie była ona aktualizowana od przeszło dwudziestu lat, co radykalnie obniżyło dolegliwość grzywien w sprawach wykroczeniowych. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę pieszego na przejściu dla pieszych oraz uczestników ruchu drogowego znajdujących się po użyciu alkoholu.  

Wyższa grzywna miniamalna

Wysokość mandatów od 2022

Grzywna od 500,00 zł

Grzywna od 800,00 zł 

Grzywna od 1.000,00 zł 

Grzywna od 1.500,00 zł 

Grzywna od 2.000,00 zł 

Grzywna od 2.500,00 zł 

Podkreślić należy, że wskazane wyżej kwoty grzywny stanowią minimalną wartość grzywny jaka może być nałożona na sprawcę wykroczenia drogowego. Jak wspomniano bowiem wyżej górna granica wynosi 5.000,00 zł lub 30.000,00 zł.

Wysokość mandatów od 2022 w nowych granicach

Wysokość mandatów od 2022

Od 1 stycznia 2022 roku w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia drogowe można nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000,00 zł, a w przypadku gdy czyn wyczerpuje znamiona kilku wykroczeń do 6.000,00 zł. W przypadku zaś osób, które wbrew obowiązkowi nie wskazały na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyły pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie można nałożyć grzywnę w postępowaniu mandatowym w wysokości do 8.000,00 zł.  

Pamiętać należy, że w celu ujednolicenia sposobu reakcji organów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za określone wykroczenia Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia, zróżnicowaną wysokość mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, uwzględniając rodzaj naruszonego lub zagrożonego dobra oraz stopień szkodliwości poszczególnych czynów (taryfikator mandatów).