Przejdź do treści

GC Adwokaci

Wypadek a kolizja

Rosnąca liczba aut na polskich drogach generuje coraz większą liczbę kolizji i wypadków samochodowych. W zależności od tego czy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym czy z kolizją prawo przewiduje różne konsekwencje dla ich sprawców. Wypadek a kolizja – jaka jest różnica?

Wypadek a kolizja jak je rozróżnić?

Zasadniczą różnicą pomiędzy wypadkiem a kolizję jest fakt, że w przypadku wypadku drogowego mamy do czynienia z ofiarami w ludziach. Wypadkiem będzie każde zdarzenie drogowe w którym człowiek poniósł śmierć albo doznał  naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni. Pozostałe zdarzenia drogowe są kolizjami. Innymi słowy jeżeli wskutek stłuczki jeden z pasażerów doznał złamania ręki to będziemy mieć do czynienia z wypadkiem drogowym. Jeżeli natomiast żaden z uczestników zdarzenia drogowego nie doznał obrażeń lub doznał obrażeń ciała, które da się wyleczyć w 7 dni, to mamy do czynienia z kolizją. 

0
Liczba zgłoszonych kolizji samochodowych w 2020 r.
0
Liczba wypadków samochodowych w 2020 r.

Spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo, które jest ścigane przez ograny ścigania. Sprawca wypadku powinien liczyć się z odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwo. Spowodowanie kolizji stanowi natomiast wykroczenie za które sprawca odpowiada na podobnych zasadach jak w przypadku przekroczenia prędkości (choć naturalnie należy się spodziewać wyższej kary).

Wypadek a kolizja

Zarówno sprawca wypadku jak i sprawca kolizji powinien natomiast liczyć się z koniecznością naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody. Co do zasady w takim przypadku szkodę pokryje ubezpieczyciel z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pamiętać należy, że w niektórych jednak przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia i sprawca samodzielnie będzie musiał naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

Wypadek a kolizja

Skutki wypadku samochodowego

Jak już wspomniano wyżej spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwu ścigane karnie. Co do zasady spowodowanie wypadku drogowego popełniane jest nieumyślnie. W sytuacjach w których sprawca działa umyślnie można liczyć się nawet z zarzutem zabójstwa – taka sytuacja nastąpiła w przypadku głośnej sprawy wypadku w Katowicach

Wypadek a kolizja

Prawo różnicuje zagrożenia karą w zależności od skutków wypadku drogowego. Co do zasady sprawca wypadku drogowego powinien się liczyć z zagrodzeniem karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli jednak następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

0
Liczba rannych w wypadku samochodowym w 2020 r.
0
Liczba osób, które poniosły śmierć w wypadku samochodowym w 2020 r.

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo spowodowania wypadku drogowego znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka surowszą karę pozbawienia wolności. Sprawca wypadku w takiej sytuacji powinien się liczyć z karą pozbawienia wolności od 2 miesięcy do 4 lat i 6 miesięcy. Jeżeli zaś następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Skutki kolizji samochodowej

Skutki spowodowania kolizji drogowej są znacznie mniej poważne niż skutki spowodowania wypadku drogowego – spowodowanie kolizji drogowej stanowi wyłącznie wykroczenie. Sprawca kolizji drogowej odpowiada na podstawie art. 86 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Wypadek a kolizja

Jeżeli przyjmiemy mandat za spowodowanie kolizji musimy liczyć się z wydatkiem między 200 a 500 zł.  W przypadku kiedy sprawca nie przyjmie mandatu sprawa trafi do sądu. Sąd może na takiego obwinionego nałożyć grzywnę od 20 do nawet 5000 złotych. W razie spowodowania kolizji przez osobę prowadzącą pojazd można orzec wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli sprawca kolizji działał znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka musi się liczyć z karną aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Sprawcą kolizji lub wypadku może być także inna osoba niż kierowca

Wypadek a kolizja

Pamiętajmy, że sprawcą kolizji lub wypadku drogowego nie musi być kierowca samochodu. Oznacza to, że za popełnienie tych czynów odpowie także pasażer, rowerzysta czy pieszy.