Przejdź do treści

GC Adwokaci

Wichury, ulewy, burze – kto odpowiada za szkody?

Ostatnie gwałtowne zdarzenia meteorologiczne nad Polską, w tym w szczególności nawałnice, które przeszły niedawno nad naszym regionem spowodowały wśród mieszkańców rozległe szkody majątkowe. Wichury, ulewy, burze – kto odpowiada za szkody?

Drzewo przewrócone na auto, co jest dowodem winy właściciela?

Właściciel lub zarządca terenu ma obowiązek dbać m.in. o stan drzew znajdujących się n jego terenie. Jeśli któreś z nich jest chore lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, to właściciel (zarządca terenu) musi je zabezpieczyć, wyleczyć, bądź wyciąć, a brak reakcji na zagrożenie uznawane jest za działanie zawinione. Jeżeli drzewo jest zdrowe, a przewróciło się w wyniku wichury jest to siła wyższa – nie ma mowy o niczyjej winie ani odpowiedzialności. Może się jednak zdarzyć, że drzewo było chore i przewróciło się na skutek nawałnicy – wówczas w dalszym ciągu można rozpatrywać kwestie odpowiedzialności jego właściciela za wyrządzoną szkodę. 

Na pytania dotyczące zaniedbań w zakresie pielęgnacji drzewa (niewycięcie drzewa, które było konieczne) w razie zaistnienia sporu warto zażądać opinii biegłego z zakresu dendrologii, który fachowo i obiektywnie oceni stan drzewa. Jeżeli decydujemy się na działania prawne przeciwko właścicielowi (zarządcy) terenu koniecznie od razu należy udokumentować zdarzenie, wykonując dokładne fotografie i wzywając policję, która sporządzi stosowną notatkę. Takie dowody potwierdzą zaistnienie zdarzenia i pomogą określić zakres szkód. Zdecydowanie nie warto zwlekać z podjęciem tych czynności albowiem potencjalne dowody mogą zostać szybko uprzątnięte z miejsca zdarzenia.

Kto zapłaci za zalane auto?

Sytuacja w przypadku podtopienia samochodu kształtuje się podobnie do zdarzeń w wyniku szkód powstałych przez powalone drzewa. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy terenu ma miejsce jednak tylko w przypadku, gdy szkody były efektem ewidentnych zaniedbań właściciela bądź zarządcy. Przykładem takiej odpowiedzialności może być sytuacja, w której na drodze pojawi się rozlewisko spowodowane zatkanymi studzienkami podczas przeprowadzania remontu przez zarządcę drogi. Gwałtowne burze, którym towarzyszą intensywne opady deszczu to zdarzenie losowe, zatem w przypadku utrzymywania infrastruktury drogowo-kanalizacyjnej w należytym stanie odpowiedzialność za szkodę będzie wyłączona.

Ochrona polisy ubezpieczeniowej AC

Większość pełnych polis typu autocasco pokrywa szkody powstałe w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Często jednak postanowienia warunków ubezpieczenia zastrzegają szereg wymagań po stronie poszkodowanego, jak np. niezwłoczne zgłoszenie szkody. Dodatkowo postanowienia polisy zawierają też wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w gdy umyślnie wjedziemy autem do głębokiego rozlewiska, albo do uszkodzenia silnika dojdzie wskutek próby uruchomienia zalanego auta. W niektórych przypadkach szanse na uzyskanie odszkodowania będą większe gdy zdecydujemy się na pozostawienie auta w wodzie, niż podejmować samodzielną próbę wyjechania z rozlewiska.