Przejdź do treści

GC Adwokaci

Ubezpieczenie a mandat – o mandacie dowie się ubezpieczyciel

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym nie tylko podniesiono wysokość mandatów i grzywien ale również zmodyfikowano zasady dotyczące relacji ubezpieczenie a mandat. Ubezpieczyciele będą mogli weryfikować historię wykroczeń drogowych kierowcy i na tej podstawi ustalić wysokość składki. 

ubezpieczenie a mandat

Ubezpieczyciel dowie się o mandacie

ubezpieczenie a mandat

Wspomniana wyżej nowelizacja przyniosła znaczący wzrost grzywien za wykroczenia drogowe oraz istotne zmiany w zakresie punktów karnych. Co jednak równie istotne ustawa zakłada powiązanie wysokości opłat z tytułu OC z liczbą punktów karnych. 

Ubezpieczyciel z dostępem do CEPiK

ubezpieczenie a mandat

Zakład ubezpieczeń uzyska dane dotyczące wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz przypisanych im punktów, wyłącznie w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i obliczenia składki ubezpieczenia. Dane te ubezpieczyciel przetwarza nawet bez zgody kierowcy. Wprowadzone rozwiązania prawne umożliwiają bowiem udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i pozwalają na dostosowanie taryfikacji do historii i wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. 

Oczekiwanym skutkiem będzie systematyczne zmniejszanie się liczby wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnie rannymi w wyniku, obserwowanej w innych państwach, poprawy zachowań kierowców na drodze po realnym uzależnieniu od kultury jazdy wysokości składek na ubezpieczenia. 

ubezpieczenie a mandat

Jakie dane pozyska ubezpieczyciel?

Projektowane rozwiązanie polega na poszerzeniu dostępu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o szczegółowo określony katalog danych z Centralnej Ewidencji Kierowców:

Tak określony katalog danych będzie podlegać anonimizacji przed dalszym jego przetworzeniem, aby w postaci anonimowej służył do opracowania i stosowania metod i modeli oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz przygotowania opracowań analitycznych. Za pomocą opracowanego przez Fundusz modelu aktuarialnego będzie otrzymywany wynik punktowy, wskazujący na wysokość ryzyka ubezpieczeniowego dla osoby (posiadacza pojazdu mechanicznego) o wskazanych cechach i na udział w tym ryzyku wskazanych wyżej kategorii danych.

ubezpieczenie a mandat

W kolejnym kroku Fundusz przekazywałby wnioskowane przez zakład ubezpieczeń dane z Centralnej Ewidencji Kierowców lub opracowany na ich podstawie wynik punktowy, opisujący wkład tych danych w ryzyko ubezpieczeniowe dla konkretnej osoby w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rzecz której ma być zawarta umowa ubezpieczenia, w tym do stosowania taryfy w zależności od okresu bezszkodowego.

Po zakończonej ocenie zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć pobrane za pośrednictwem Funduszu dane o punktach karnych dotyczące konkretnej osoby. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć wyniku punktowego uzyskanego przez model aktuarialny opracowany przez Fundusz. Podobnie Fundusz, po zakończeniu czynności, dla których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, poddawałby je anonimizacji i przechowywał w tej formie do celów dalszego opracowania modeli aktuarialnych i opracowań analitycznych.

By zapewnić bezpieczeństwo na drodze

Zdaniem autorów nowelizacji, dostosowanie wysokości składek do historii wykroczeń kierowcy pozytywnie wpłynie na wysokość składki kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami (pozytywne wzmocnienie). Różnicowanie wysokości ubezpieczenia motywuje finansowo kierowców do bezpiecznej jazdy. Bezpieczna jazda jest premiowana brakiem konieczności poniesienia dodatkowego kosztu umowy ubezpieczenia, a w odróżnieniu od mandatów za umowę ubezpieczenia płaci każdy kierowca, a za mandat płaci tylko ten, który dopuścił się wykroczenia.

ubezpieczenie a mandat

Z badania postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzonych na zlecenie KRBRD w 2018 r. w zakresie priorytetów bezpieczeństwa wynika, że średnio 9% ogółu badanych opowiada się za uzależnieniem wysokości składki OC pojazdów od punktów karnych – jako jednego z ważniejszych działań do podjęcia, aby w krótkim czasie poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego oraz odciążyć „bezpiecznych” kierowców, oferując im niższe składki.