Przejdź do treści

GC Adwokaci

Terminy w zamówieniach publicznych

Terminy w polskim prawie odgrywają niezwykle istotną rolę. Niedochowanie terminu może zaś rodzić bardzo poważne skutki. Zasada ta dotyczy także prawa zamówień publicznych. W niniejszym artykule analizujemy terminy w zamówieniach publicznych. 

Jak obliczać terminy w zamówieniach publicznych?

Co do zasady do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Dotyczy to także zasad obliczania terminów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Niemniej prawo zamówień publicznych przewiduje kilka własnych regulacji odnośnie terminów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

terminy w zamówieniach publicznych

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

terminy w zamówieniach publicznych

Szczególna regulacja terminów w zamówieniach publicznych

Pomimo odwołania do ogólnej regulacji kodeksu cywilnego, prawo zamówień publicznych zakłada własną, odrębną regulację odnośnie niektórych aspeków terminów w tych postępowaniach.

Prawo zamówień publicznych zakłada bowiem, że termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło. Regulacja ta wynika ze specyfiki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których nierzadko stosuje się terminy określane godzinowo (np. termin 24 godzin).

Ponadto prawo zamówień publicznych zakłada, że termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Dniem roboczym nie jest natomiast dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

Najważniejsze terminy w zamówieniach publicznych

Niewątpliwie w prawie zamówień publicznych najważniejszym terminem w toku całego postępowania jest termin składania ofert. Jest to termin oznaczony na konkretny dzień i godzinę. Nie oznacza to jednak, że termin ten określany jest w sposób dowolny. Szczegółowe zasady ustalania terminu składania ofert przewidują przepisy prawa zamówień publicznych. W najczęściej stosowanych przetargach publicznych – przetargach nieograniczonych termin składania ofert co do zasady nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

terminy w zamówieniach publicznych

Drugim najważniejszym terminem w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego jest termin do wniesienia odwołania do KIO od czynności i zaniechań zamawiającego. Co do zasady termin do wniesienia odwołania do KIO może wynosić 5, 10 lub 15 dni. Wyjątkiem w tym zakresie są sytuacje gdy zmawiający nie opublikował w sposób prawidłowy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub jego wyniku. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

Więcej na temat terminów odwołania do KIO znajdziesz tutaj.