Przejdź do treści

GC Adwokaci

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej jest jednym z najważniejszych terminów procesowych w procedurze karnej. Jego niedochowanie może rodzić poważne skutki procesowe dla niezadowolonej z wyroku strony procesu karnego. Jaki jest zatem termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej? Jak go obliczyć? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Najpierw wniosek o uzasadnienie wyroku

Pierwszym krokiem do wniesienia apelacji w sprawie karnej jest złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku.  W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Pamiętać należy, że sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia – również w takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. 

Wniosek składa się na piśmie do sądu, który wydał orzeczenie, którego dotyczy wniosek. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru.

Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.

Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej jest terminem zawitym – oznacza to, że jego przekroczenie powoduje, że czynność procesowa nie może zostać wykonana. Niezadowolona z wyroku strona powinna pamiętać aby w apelacji zawrzeć wszystkie zarzuty. Ewentualne uzupełnienie apelacji o nowe zarzuty po upływie terminu nie wywołuje żadnych skutków prawnych z uwagi na zawity charakter terminu, o jakim mowa w tym przepisie.  

termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Innaczej w postępowaniu przyśpieszonym

Szczególną ostrożność należy zachować w sprawach karnych prowadzonych w trybie przyśpieszonym. W takich sprawach wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku może być złożony na piśmie w terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku, a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie wyroku – od daty jego doręczenia. Wniosek można również złożyć ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia. Natomiast termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej

Gdy nie wniesiono wniosku o uzasadnienie

Niezłożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia nie zawsze powoduje, że apelacji nie można złożyć. Pierwszym z wyjątków od tej zasady jest złożenie apelacji w terminie do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, czyli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (3 dni w trybie przyśpieszonym). Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia jest prawidłowa i podlega rozpoznaniu. W przypadku późniejszego doręczenia stornie uzasadnienia orzeczenia, apelację taką można uzupełnić w terminie 14 dni od daty doręczenia uzasadnienia.

termin na wniesieniae apelacji w sprawie karnej

Przekroczony termin

Drugim przypadkiem kiedy złożenie apelacji będzie możliwe mimo przekroczenia terminu będzie sytuacja kiedy termin na wniesienie apelacji w sprawie karnej zostanie przywrócony. Jeżeli bowiem niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób niebędących stronami. W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności.