Przejdź do treści

GC Adwokaci

Termin na odwołanie do KIO

Rozważając złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie terminu do takiego odwołania. Zauważyć należy, że termin na odwołanie do KIO może się różnić w zależności od zaskarżonej czynności oraz typu postępowania. Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu terminu na odwołanie do KIO?

Jak obliczać termin na odwołanie do KIO?

Terminy na odwołanie do KIO oblicza się w daniach lub miesiącach. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Więcej o terminach w zamówieniach publicznych znajdziesz tutaj.

Termin na odwołanie do KIO w postępowaniach powyżej progów unijnych

Co do zasady termin do wniesienia odwołania do KIO może wynosić 5, 10 lub 15 dni. Wyjątkiem w tym zakresie są sytuacje gdy zmawiający nie opublikował w sposób prawidłowy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub jego wyniku. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Termin na odwołanie do KIO w postępowaniach poniżej progów unijnych

Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Więcej na temat terminów odwołania do KIO znajdziesz tutaj.

Termin na odwołanie do KIO w przypadku zaniechania obowiązku informacyjnego

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

Więcej na temat terminów odwołania do KIO znajdziesz tutaj.