Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: zawieszenie biegu terminów

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje, że w okresie zagrożenia epidemiologicznego lub w czasie stanu epidemii (tj. od 14 marca 2020 r.)  nie rozpoczyna się bieg terminów procesowych i sądowych a rozpoczęty bieg terminów ulega zawieszeniu na ten okres. W jakich sprawach bieg terminu ulega zawieszeniu?

postępowania sądowe i sądowoadministracyjne

postepowania egzekucyjne

postepowania karne

postępowania karnoskarbowe

postępowania w sprawach o wykroczenia

postępowania administracyjne

postępowania i kontrole prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

kontrole celno-skarbowe

postępowania w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

inne postępowania prowadzone na podstawie ustaw

Zwracamy uwagę, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 (sprawy pilne), terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes Krajowej Izby Odwoławczej mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.