Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: wzór wniosku o zwolnienie z ZUS

zwolnienie z ZUS

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową przewiduje różnorodne środki pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii. Jednym ze sposobów pomocy przedsiębiorcom jest zwolnienie z płacenia składek do ZUS dla mikrofirm oraz części osób samozatrudnionych. Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Przedstawiamy oficjalne wzory wniosków o zwolnienie z ZUS.

Zwolnienie z opłacania składek do ZUS dla mikroprzedsiębiorstw

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie z opłacania składek do ZUS dla samozatrudnionych

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266
i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie od składek należy złożyć osobiście w placówkach ZUS wrzucając wypełniony wniosek do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu, listownie – listem poleconym wysłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej a także przez portal PUE ZUS.