Przejdź do treści

GC Adwokaci

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: nowa definicja sprawy pilnej

Przyjęty przez polski parlament pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową zmienia dotychczasowy katalog spraw pilnych. Sprawy te pomomo ograniczenia pracy sądów nadal są rozonawane a rozprawy w tych sprawach odbywają się na zwykłych zasadach. 

Aktualnie sprawami pilnymi są sprawy: 

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
 2. w których jest stosowane zatrzymanie;
 3. w których orzeczono środek zabezpieczający;
 4. przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413);
 5. gdy podejrzany jest zatrzymany;
 6. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
 7. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
 8. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 9. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 10. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 11. o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
 12. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
 13. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 14. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8–12;
 15. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
 16. o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
 17. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Nadto sprawami pilnymi, o których mowa w art. 14a ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

google-site-verification=p6NFRIeHfil2n-mzrjf1fwL4THXXH3SdsBDxOuhYos8