Przejdź do treści

GC Adwokaci

System dozoru elektronicznego – bransoletka

System Dozoru Elektronicznego stanowi znakomite rozwiązanie dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności w niewielkim wymiarze. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie kary w domu, w otoczeniu bliskich oraz pozwala na kontynuowanie pracy zarobkowej przez skazanego. Czym dokładnie jest system dozoru elektronicznego?

SDE czyli System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego, popularnie zwany również bransoletką lub obrączką to sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach domowych. Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. Przez dozór stacjonarny należy rozumieć kontrolowanie przebywania przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Dozór mobilny to bieżące monitowanie tego gdzie skazany aktualnie się znajduje. System zbliżeniowy polega na kontrolowaniu czy skazany zachowuje określoną minimalną odległość od osoby wskazanej przez Sąd. 

Wykonywanie kary w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego polega na zainstalowaniu w miejscu zamieszkania skazanego specjalnego urządzenia, które będzie na bieżąco komunikować się z założoną na nodze skazanego bransoletką. Zbierane informacje są przekazywane do centrali. Obowiązkiem skazanego jest przebywać w tym czasie w miejscu zamieszkania

dozór elektroniczny

Obowiązek pozostawania przez skazanego w miejscu zamieszkania nie oznacza jednak, że skazany nie może w ogóle wychodzić z domu przez cały okres wykonywania kary.  Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w ramach SDE będzie mógł bowiem opuszczać miejsce zamieszkania w godzinach wyznaczonych przez sąd. Skazany otrzyma specjalny harmonogram na każdy dzień tygodnia. W harmonogramie wyszczególnione będą godziny w których sazany może opuścić miejsce zamieszkania i np. udać się do pracy, na zakupy lub w miejsce kultu.  

Kto może się starać o System Dozoru Elektronicznego?

Kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

sprawy karne

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Jak uzyskać możliwość wykonania kary w ramach SDE?

Należy złożyć pisemny wniosek do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania (lub miejsca odbywania kary w przypadku osób, które już przebywają w zakładzie karnym) o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana. Jeżeli osoba składająca wniosek mieszka samotnie to zgoda taka nie jest wymagana. Stosowne formularze są dostępne w sądach, zakładach karnych lub aresztach śledczych, w zespołach kuratorskich oraz na stronie internetowej pod adresem: www.dozorelektroniczny.gov.pl. Wniosek w imieniu osoby skazanej może złożyć również profesjonalny pełnomocnik skazanego — adwokat lub inna uprawniona osoba. 

System Dozoru Elektronicznego coraz popularniejszy

Z roku na rok wykonywanie kary w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego staje się coraz popularniejsze. Szczególną popularnością ta forma wykonywania kary pozbawienia wolności cieszy się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Tam też najczęściej wydawana jest zgodna na wykonanie kary w ramach SDE.  

Liczba udzielonych zgód na SDE w apelacji katowickiej w 2020 r.
0