Przejdź do treści

GC Adwokaci

STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku. Poniżej wskazujemy wymogi stawiane przez przepisy. 

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku - forma

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Opracowania, o których mowa wyżej, mogą być sporządzone w formie papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF. W przypadku opracowania sporządzonego w formie papierowej wszystkie strony w każdym tomie są trwale spięte i ponumerowane

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiORB, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. STWiORB  dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane należy opracować z uwzględnieniem podziału grup robót według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wskazany wyżej podział grup robót stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego.

Minimalny zakres STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
b) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu,
c) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
– grup robót,
– klas robót,
– kategorii robót,
d) nazwę i adres zamawiającego,
e) nazwę specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych i jej numer,
f) imię i nazwisko osoby opracowującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz –
o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Jeżeli objętość tych informacji uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytułowej.

a) przedmiot i zakres robót budowlanych,
b) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na:
– organizację robót budowlanych,
– zabezpieczenie interesów osób trzecich,
– ochronę środowiska,
– warunki bezpieczeństwa pracy,
– zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
– warunki organizacji ruchu,
– ogrodzenie,
– zabezpieczenie chodników i jezdni,
d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Od kiedy obowiązują nowe wymagania?

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja STWiORB w zamówieniach publicznych w 2022 roku