Przejdź do treści

GC Adwokaci

Środki wychowawcze wobec nieletnich

Przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Wobec takiego nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. Jakie środki wychowawcze przewiduje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich?

Środki wychowawcze - katalog

Wobec nieletniego, który wykazuje przejawy demoralizacji lub popełnił czyn karalny sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze. W ramach środków wychowawczych sąd może:

Obowiązki rodziców

Sąd może również zobowiązać rodziców nieletniego do podjęcia określonych czynności. W myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich sąd może:

W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.

Cel środków wychowawczych

Sąd wymierzając środek wychowawczy powinien kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego.