Przejdź do treści

GC Adwokaci

PZP 2021: Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego

Startując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca musi spełnić szereg warunków jakie nakłada na niego ogłoszenie o przetargu, SIWZ oraz prawo zamówień publicznych. Często spełnienie wszystkich wymagań przez wykonawcę nie jest możliwie. Najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się udostępnienie zasobów pomiotu trzeciego. 

Art. 118 PZP [Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów]
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. […]

Udostępnienie zasobów - kiedy się przydaje?

W aktualnym stanie prawnym udostępnienie zasobów może mieć miejsce zarówno w celu spełnienia warunku kwalifikacji jak i w celu spełnienia warunku selekcjiZgodnie z treścią art. 7 pkt 9 nowej ustawy PZP przez kryteria selekcji należy rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w konkursie, w celu ograniczenia liczby wykonawców albo uczestników konkursu, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu albo w konkursie, których zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do złożenia prac konkursowych. Stosowanie kryteriów selekcji w celu ograniczenia liczby wykonawców lub uczestników na poszczególnych etapach postępowania o zamówienie lub konkursu jest dopuszczalne wyłącznie, jeśli ustawa wyraźnie to dopuszcza i na zasadach w niej określonych. Udostępnieniu mogą podlegać:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Poleganie na udostępnionych zasobach nie zawsze będzie jednak możliwe. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Jak skorzystać z udostępnionych zasobów?

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje szczególnego rodzaju umowy jaka ma łączyć wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby. Dlatego moze być to zarówno umowy o współpracy, umowa zlecenia, umowa przedwstępna umowy zlecenia, umowa o dzieło itp. Dla celów dowodowych warto zadbać by umowa taka zawarta została na piśmie lub przynajmniej w formie dokumentowej.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

Pamiętać należy, że samo zadeklarowanie jedynie posiadania określonego potencjału technicznego bez wskazywania tytułu prawnego do korzystania z niego nie oznacza, że wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu trzeciego.

Zamawiający zbada czy udostępnienie zasobów jest prawidłowe

Zamawiający ocenia, czy udostępnienie zasobów wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może jednak, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Wskazać należy, że rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).