Przejdź do treści

GC Adwokaci

PZP 2021: jakich dokumentów może żądać Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia?

W każdy pozstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca musi spełnić szereg wymogów dotyczących zarówno braku podstaw do wykluczenia, udziału w postępowaniu. Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy?

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający może żądać zamiast części dokumentów wskazanych wyżej może także ograniczyć się do zażądania od wykonawcy stosowanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu z wyżej wskazanych przyczyn. 

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz innych podwykonawców przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

Gdzie znaleźć informację o wymaganych dokumentach?

Nie w każdym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wymagane będą wszystkie wskazane wyżej dokumenty. Zamawiający może bowiem samodzielnie określić zakres wymaganych dokumentów. Informację o tym jakie dokumenty będą wymagane w konkretnym postępowaniu znaleźć można w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

W odniesieniu do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu często nie będzie możliwe precyzyjne wskazanie przez zamawiającego konkretnych dokumentów. W takim przypadku wykonawca powinien samodzielnie zdecydować jakie dokumenty przedstawić aby najpełniej wykazać przed zamawiającym spełnienie warunków działu w przetargu.  

Podstawa prawna

Jakich dokumentów może żądać zamawiający

Problemu jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)