Przejdź do treści

GC Adwokaci

Punkty karne w 2022 roku

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzą nowe przepisy określające skutki nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Głośną nowelizacją prawa o ruchu drogowym nie tylko podniesiono wysokość mandatów i grzywien ale również zmodyfikowano zasady dotyczące punktów karnych. Punkty karne w 2022 roku ważne są dłużej a wykreślone mogą być tylko ze względu na upływ czasu.

punkty karne w 2022 roku

Wysokość punktów karnych

Wspomniana wyżej nowelizacja przyniosła znaczący wzrost grzywien za wykroczenia drogowe oraz istotne zmiany w zakresie punktów karnych. Ustawa zmienia dotychczasowe zasady prowadzenia przez Policję ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W szczególności zwiększeniu ulega z 10 do 15 liczba punktów otrzymywanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego. 

punkty karne w 2022 roku

W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę popełniającą wykroczenie drogowe punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 15, osoba ta otrzymuje 15 punktów.

Punkty karne w 2022 roku wykreślone zostaną później

Najważniejszą zmianą w zakresie punktów karnych jest wydłużenie ważności punktów karnych. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli jednak w sprawie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie. Dane dotyczące wykroczeń, mandatów, kar oraz punktów karnych gromadzone są w Centralnej Ewidencji Kierowców. 

punkty karne w 2022 roku

Zdaniem twórców ustawy celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest zmobilizowanie do płatności mandatu od razu „na drodze” albo w terminie przy mandatach kredytowanych albo zaocznych. W przeciwnym przypadku punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, czyli po odpowiednio dłuższym okresie od naruszenia.

Szkolenie nie usunie punktów

Istotną zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Zdaniem twórców ustawy, to będzie wymagało od kierowców większego zdyscyplinowania. Oznacza to, że jedynym sposobem na usunięcie punktów karnych będzie upływ wskazanych wyżej 2 lat. 

punkty karne w 2022 roku

Co z punktami otrzymanymi wcześniej?

Przypominamy, że nowelizacja w zakresie punktów karnych, wchodzi w życie 17 września 2022 roku (9 miesięcy od opublikowania ustawy). W przypadku popełnienia wykroczenia przed 17 września 2022 roku, punkty kasują się z upływem jednego roku od popełnienia wykroczenia. W przypadku wykroczeń popełnionych po tej dacie, zastosowanie znajdą nowe terminy kasowania punktów. 

punkty karne w 2022 roku