Przejdź do treści

GC Adwokaci

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

pozbawienie władzy rodzicielskiej

Niestety zdarzają się sytuacje, w których nie każdy rodzic potrafi we właściwy sposób zadbać o dobro swojego dziecka. Kiedy jego zachowanie ma niekorzystny wpływ na rozwój, proces wychowawczy czy edukacyjny, a nawet majątek dziecka sąd może pozbawić go władzy rodzicielskiej. W tym artykule przybliżymy Państwu problematykę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej. 

Czym jest władza rodzicielska?

Pełna definicja tego terminu znajduje się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Według niej władza rodzicielska to prawo, ale również obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice nie mają zatem całkowitej swobody, gdyż przy podejmowaniu decyzji muszą brać pod uwagę dobro dziecka i interes społeczny, a przy ważniejszych sprawach dotyczących dziecka, rodzice powinni je wysłuchać i w miarę możliwości, uwzględnić jego rozsądne życzenia. Władza rodzicielska trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Czy konieczne jest wcześniejsze ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Wiele osób uważa, że pozbawienie władzy rodzicielskiej musi być poprzedzone jej ograniczeniem. Jednakże sąd może zdecydować się na zastosowanie pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nawet w sytuacji, gdy ograniczenie nigdy wcześniej nie było orzeczone, co oczywiście nie zmienia faktu, że weźmie je pod uwagę przy wydawaniu wyroku. 

Na czym polega i z czym się wiąże pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Sąd opiekuńczy pozbawi władzy rodzicielskiej rodziców w przypadku, gdy:

Podkreślenia wymaga, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku tylko do jednego z rodziców

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci wszelkie prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach dziecka. W praktyce oznacza to, że rodzic nie ma żadnego realnego wpływu na to jakie metody wychowawcze względem swojego dziecka są stosowane, do jakiej szkoły będzie uczęszczało oraz jakie leczenie zostanie zaordynowane w przypadku, gdy dziecko zachoruje, a także wiąże się z brakiem możliwości zarządzania majątkiem dziecka. W takiej sytuacji drugi z rodziców może działać w pełni samodzielnie.

Jednocześnie należy wskazać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zerwaniem więzi rodzinnych. Rodzic może nadal utrzymywać kontakty z dzieckiem.  Oczywiście w sytuacji, gdy przyczyna będąca podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej ustała, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić

Należy mieć na uwadze, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi najdalej idącą ingerencję we władzę rodzicielską rodzica. W pewnych sytuacjach wystarczającym może okazać się ograniczenie tej władzy bądź jej zawieszenie. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nie zostaje zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Innymi słowy nadal jest zobowiązany łożyć na wychowanie dziecka.

W jaki sposób dochodzi do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywa się w oparciu o złożony wniosek do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe i dokładne uzasadnienie. Opłata sądowa od wniosku wynosi aktualnie 100,00 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w szczególnych przypadkach sąd może wszcząć postępowanie z urzędu. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywa się w oparciu o złożony wniosek do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe i dokładne uzasadnienie. Opłata sądowa od wniosku wynosi aktualnie 100,00 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w szczególnych przypadkach sąd może wszcząć postępowanie z urzędu.