Przejdź do treści

GC Adwokaci

Pijany kierowca. Jakie są skutki jazdy po alkoholu?

W polskim porządku prawnym pijany kierowca za prowadzenie pojazdów  musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Czy w każdym przypadku jazda po spożyciu alkoholu stanowi przestępstwo? Jakie jest zagrożenie karą? W niniejszym artykule omawiamy skutki “jazdy po pijaku”. 

Pijany kierowca

Pijany kierowca

Pijany kierowca - stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

W polskim prawie inaczej traktowani są kierowcy znajdujący się w stanie nietrzeźwości a inaczej kierowcy będący w stanie po spożyciu alkoholu. Za stan po użyciu alkoholu uznaję się sytuację, gdy w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się alkohol w stężeniu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dcm3czyli stężeniu we krwi od 0,2 do 0,5 promila.

Ze stanem nietrzeźwości będziemy mieć natomiast do czynienia gdy powyższe wartości zostały przekroczone, czyli gdy w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się alkohol w stężeniu od powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dcm3 lub powyżej 0,5 promila.

Dopuszcza się natomiast jazdę przez kierowcę, w którego organizmie co prawda znajduje się alkohol jednak jego stężenie nie przekracza wartości 0,1 mg  alkoholu w 1 dcm3 wydychanego powietrza lub stężenia we krwi 0,2 promila.

Konsekwencje jazdy po użyciu alkoholu

Osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, która prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub też każdy inny pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Pamiętać należy również , iż w przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego  w stanie po użyciu alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.  

Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). W rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym za pojazd mechaniczny uznaje się “środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. Chodzi zatem nie tylko o te pojazdy, które pełniąc funkcję środka transportu, są przystosowane do przewozu osób lub rzeczy (np. samochód osobowy, samochód ciężarowy itp.), ale też te maszyny i urządzenia, które są przystosowane do poruszania się po drodze, (np. koparki, walce drogowe, kombajny itp.) 

Konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo opisane w art 178a kodeksu karnego. Pijany kierowca musi się liczyć z zagrożeniem karą  grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK obligatoryjne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Zakaz ten orzeczony może być w wymiarze od 3 do 10 lat.

Pamiętać należy, że jeżeli sprawca  był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 (katastrofa w ruchu lądowym), 174 (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), 177 (wypadek) lub art. 355 § 2 (wypadek uzbrojonego pojazdu mechanicznego skutkujący śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sytuacji sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów

W dzisiejszych czasach najbardziej dotkliwą sankcją dla pijanego kierowcy może okazać się zakaz prowadzenia pojazdów. Zarówno w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jak i w przypadku prowadzenia w spranie nietrzeźwości sąd będzie zobligowany orzec zakaz prowadzenia pojazdów. W takim przypadku sprawcy na ratunek może przyjść warunkowe umorzenie postępowania, które pozwala na nieorzekanie zakazu prowadzania pojazdów,  blokada alkoholowa lub też uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany.