Przejdź do treści

Pijany kierowca. Jakie są skutki jazdy po alkoholu?

W polskim porządku prawnym pijany kierowca za prowadzenie pojazdów  musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Czy w każdym przypadku jazda po spożyciu alkoholu stanowi przestępstwo? Jakie jest zagrożenie karą? W niniejszym artykule omawiamy skutki “jazdy po pijaku”. 

Pijany kierowca

Pijany kierowca

Pijany kierowca - stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

W polskim prawie inaczej traktowani są kierowcy znajdujący się w stanie nietrzeźwości a inaczej kierowcy będący w stanie po spożyciu alkoholu. Za stan po użyciu alkoholu uznaję się sytuację, gdy w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się alkohol w stężeniu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dcm3czyli stężeniu we krwi od 0,2 do 0,5 promila.

Ze stanem nietrzeźwości będziemy mieć natomiast do czynienia gdy powyższe wartości zostały przekroczone, czyli gdy w wydychanym przez kierowcę powietrzu znajduje się alkohol w stężeniu od powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dcm3 lub powyżej 0,5 promila.

Dopuszcza się natomiast jazdę przez kierowcę, w którego organizmie co prawda znajduje się alkohol jednak jego stężenie nie przekracza wartości 0,1 mg  alkoholu w 1 dcm3 wydychanego powietrza lub stężenia we krwi 0,2 promila.

Konsekwencje jazdy po użyciu alkoholu

Osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, która prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub też każdy inny pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Pamiętać należy również , iż w przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego  w stanie po użyciu alkoholu sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.  

Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). W rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym za pojazd mechaniczny uznaje się “środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane”. Chodzi zatem nie tylko o te pojazdy, które pełniąc funkcję środka transportu, są przystosowane do przewozu osób lub rzeczy (np. samochód osobowy, samochód ciężarowy itp.), ale też te maszyny i urządzenia, które są przystosowane do poruszania się po drodze, (np. koparki, walce drogowe, kombajny itp.) 

Konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo opisane w art 178a kodeksu karnego. Pijany kierowca musi się liczyć z zagrożeniem karą  grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK obligatoryjne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Zakaz ten orzeczony może być w wymiarze od 3 do 10 lat.

Pamiętać należy, że jeżeli sprawca  był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 (katastrofa w ruchu lądowym), 174 (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), 177 (wypadek) lub art. 355 § 2 (wypadek uzbrojonego pojazdu mechanicznego skutkujący śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sytuacji sąd obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów

W dzisiejszych czasach najbardziej dotkliwą sankcją dla pijanego kierowcy może okazać się zakaz prowadzenia pojazdów. Zarówno w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jak i w przypadku prowadzenia w spranie nietrzeźwości sąd będzie zobligowany orzec zakaz prowadzenia pojazdów. W takim przypadku sprawcy na ratunek może przyjść warunkowe umorzenie postępowania, które pozwala na nieorzekanie zakazu prowadzania pojazdów,  blokada alkoholowa lub też uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany. 

gc adwokaci
preloader image
Zadzwoń teraz