Przejdź do treści

GC Adwokaci

PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

W dniu 30 grudnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przewiduje ono wymogi jakie powinna spełniać dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku. Poniżej wskazujemy wymogi stawiane przez przepisy. 

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku - forma

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Opracowania, o których mowa wyżej, mogą być sporządzone w formie papierowej lub w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF. W przypadku opracowania sporządzonego w formie papierowej wszystkie strony w każdym tomie są trwale spięte i ponumerowane

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Program funkcjonalno-użytkowy

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Program funkcjonalno-użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program funkcjonalno-użytkowy składa się z następujących elementów:

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Strona tytułowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy, a w przypadku braku adresu – opis lokalizacji obiektu budowlanego, w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: grup robót, klas robót, oraz kategorii robót, nazwę i adres zamawiającego, spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego, imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy oraz – o ile występują – nazwę i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy. Jeżeli objętość tych informacji uniemożliwia zamieszczenie ich na stronie tytułowej, dopuszcza się zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci załącznika do strony tytuł.

Część opisowa PFU

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:

W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmuje cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Część informacyjna PFU

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

Wśród dokumentów niezbędnych do zaprojektowania robót budowalnych w szczególności wskazuje się  kopię mapy zasadniczej, wyniki badań gruntowo-wodnych, zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, inwentaryzację zieleni, dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych oraz dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku

Od kiedy obowiązują nowe wymagania?

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja PFU w zamówieniach publicznych w 2022 roku