Przejdź do treści

GC Adwokaci

Odwołanie testamentu – czy jest możliwe?

Relacje pomiędzy bliskimi często ulegają zmianom, co w może doprowadzić przyszłego spadkodawcę do decyzji o odwołaniu wcześniej sporządzonego testamentu. Wybór spadkobierców powinien być decyzją przemyślaną. Oświadczenie spadkodawcy zawarte w testamencie jest tzw. czynnością mortis causa, czyli taką która jest skuteczna dopiero po śmierci osoby, która jej dokonała – w tym przypadku spadkodawcy (testatora). Dlatego istnieje możliwość odwołania testamentu w każdej chwili. Poniżej przedstawimy Państwu wszystkie możliwe sposoby odwołania testamentu.

Zniszczenie testamentu - najprostszy sposób na odwołanie testamentu

Pierwszym sposobem jest zniszczenie testamentu. Odwołanie w tym przypadku musi nastąpić w zamiarze odwołania. Zniszczenie może polegać przykładowo na podarciu testamentu własnoręcznego, czy też pozbawieniu go cech, od których zależy jego ważność (np. oddarcie podpisu na testamencie). Oczywiście wszystkie te czynności muszą być podjęte osobiście przez spadkodawcę. W sytuacji, gdy osoba trzecia zniszczy testament lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, brak zamiaru odwołania testamentu musi zostać wykazany przez osobę, która takie twierdzenie podnosi.

Sporządzenie nowego testamentu

Drugim sposobem jest sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę, które musi zostać dokonane w jednej z form przewidzianych prawem, niekoniecznie w tej samej, w której został sporządzony testament odwołany. Jeśli spadkodawca sporządził nowy testament i nie zaznaczył w nim, że poprzedni odwołuje, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Zatem jeśli postanowienia zawarte w testamencie nie stoją ze sobą w sprzeczności wówczas bierze się pod uwagę i jeden i drugi testament. Późniejszy testament może odwołać wcześniejszy w całości lub w części tylko wówczas, gdy późniejszy testament nie jest obarczony wadą, która powoduje jego nieważność.

PRZYKŁAD
“Odwołuję mój testament z dnia 24 września 2019 r.”
“Zmieniam mój testament z dnia 24 września 2019 r. w ten sposób, że do całości spadku powołuję Jana Nowaka.”

Dokonanie zmian w istniejącym testamencie

Dokonanie zmian w pierwotnie sporządzonym testamencie polegać może przykładowo na przekreśleniu testamentu, przy czym nie jest konieczne umieszczenie przez spadkodawcę napisu „uchylony”, „odwołany”. Brak takiej wskazówki co do istnienia woli odwołania może jednak stwarzać trudności dowodowe osobie, która twierdzi, że testament został skutecznie odwołany. Można też zmienić poszczególne zapisy poprzedniego testamentu. W tym celu należy opisać jakich chcemy dokonać zmian.

PRZYKŁAD
“Do całości spadku jako swojego spadkobiercę powołuję Jana Nowaka . Piotra Kowalskiego.”