Przejdź do treści

GC Adwokaci

Odpowiedzialność architekta za projekt

Dokumentacja projektowa często stanowić będzie bardzo skomplikowany i rozbudowany dokument. W takich sytuacjach nie jest trudno o popełnienie błędu w jej treści. Wadliwe wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej może rodzić odpowiedzialność architekta za projekt oparta na różnych podstawach prawnych. Analizujemy jakiej odpowiedzialności podlega architekt w wypadku wykonania wadliwej dokumentacji. 

Zawodowa odpowiedzialność architekta

Odpowiedzialność zawodowa architekta w procesie budowlanym oparta jest na art. 95 i następne prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności zawodowej podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie, takie jak funkcja projektanta, które:

Każda z powyższych przesłanek ma samodzielny charakter, co nie oznacza, że nie mogą wystąpić kumulatywnie (jedna sytuacja spełni kilka przestanek). W oparciu zatem o powyższy przepis należy dokonać analizy każdego przypadku pod kątem spełnienia którejkolwiek z przesłanej wskazanym w tym przepisie. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:

odpowiedzialność architekta

odpowiedzialność architekta

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

Odpowiedzialność architekta za projekt w oparciu o prawo cywilne

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej biura projektowego podstawą ewentualnej odpowiedzialności będzie przede wszystkim odpowiedzialność kontraktowa wynikająca z art. 471 k.c. Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest jedną z podstawowych instytucji prawa zobowiązań. Podstawą taj odpowiedzialności poza przepisami kodeksowymi treść umowy wiążącej architekta (biuro projektowe) z klientem. 

odpowiedzialność architekta

Zgodnie bowiem ze wskazanym wyżej przepisem dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W tym wypadku naprawienie szkody może polegać w zależności od okoliczności bądź na poprawieniu wadliwego projektu bądź zapłacie określonej sumy pieniężnej. 

Odpowiedzialność karna architekta

Karna odpowiedzialność architekta za projekt skupiać się będzie przede wszystkim na przepisach karnych zawartych w prawie budowlanym. Są to przepisy art. 91 – 93 prawa budowlanego.  Z perspektywy projektanta podstawowym przepisem karnym w prawie budowlanym będzie art. 93 pkt 1 prawa budowlanego. Zgodnie z nim kto projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów, w tym techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej podlega karze grzywny. Przypomnieć też należy, że w wypadku popełnienia przez architekta występku lub wykroczenia określonego w prawie budowlany podlega on odpowiedzialności zawodowej. 

Ponadto nie wolno zapomnieć o odpowiedzialności architekta wynikającej z art.163 k.k. – spowodowanie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci zawalenia się budowli. Odpowiedzialność taka będzie miała miejsce w sytuacji jeżeli do zawalenia się budowli doszło z powodu wad projektowych. W niektórych przypadkach zawalenie się budowli moze skutkować śmiercią człowieka – wówczas architektowi, który sporządzić wadliwy projekt może być przypisywana odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.).

Projekt w procesie budowlanym

Projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia na postawie projektu budowlanego. Dlatego też większość inwestycji budowlanych będzie mogła zostać wykonana jedynie na podstawie prawidłowego sporządzanego projektu budowlanego. Dotychczas projekt budowlany stanowił jeden dokument obejmujący projekty ze wszystkich branż – od projektu zagospodarowania terenu przez projekt architektoniczny po projekt techniczny obejmujący wszystkie instalacje obiektu.  Nowelizacja prawa budowlanego 2020 r. wprowadza podział projektu budowlanego na 3 typy projektów: 

Poza projektem budowlanym dokumentacji projektowa obiektu obejmuje również projekt wykonawczy, który precyzuje rozwiązania zastosowane w projekcie budowlanym.