Przejdź do treści

GC Adwokaci

PZP 2021: obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy obowiązują w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy wykonawca wobec którego takie przesłanki zachodzą podlega wykluczeniu z postępowania. Jakie sytuacje zawsze wykluczają możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego został uwarunkowany od spełnienia szeregu przesłanek. Jedną z nich jest niezachodzenie wobec wykonawcy obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy.  Jakie sytuacje zawsze wykluczają możliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego? 

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Prawo zamówień publicznych przewiduje sytuacje w których wykonawca bezwzględnie podlega wykluczeniu. Podstawy te uwzględnia się w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815).

Karalność wykluczająca udział w postępowaniach

Nie każda uprzednia karalność wyklucza możliwość udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykluczeniu podlegają bowiem tylko takiego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

Zaangażowanie w przygotowanie zamówienia

Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.