Przejdź do treści

GC Adwokaci

Nowe kary za narażenie na zakażenie

covid zakażenie

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowiącą składową tzw. Tarczy Antykryzysowej zmieniono treść art. 161 kodeksu karnego poprzez podniesienie kar za przestępstwa narażenia na zakażenie. Co się zmieniło?

Dotychczasowe brzmienie przepisu

Art. 161 [Narażenie na zarażenie]

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dotychczas ustawa przewidywała zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 3 w przypadku narażenia na zarażenie wirusem HIV oraz zagrożenie karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do roku w przypadku chorób wenerycznych, zakaźnych (np. koronawirus), chorób nieuleczalnych lub chorób realnie zagrażających życiu. 

Aktualne brzmienie przepisu

Art. 161

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Po nowelizacji ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3 w przypadku narażenia na zarażenie wirusem HIV oraz zagrożenie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 w przypadku chorób wenerycznych, zakaźnych (np. koronawirus), chorób nieuleczalnych lub chorób realnie zagrażających życiu. 

Ustawodawca dodał typ kwalifikowany obu czynów w postaci narażenia wielu osób na zarażenie chorobami opisanymi w § 1 i 2 omawianego przepisu. nowy tym kwalifikowany przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.  Czyn ten ścigany jest z urzędu, w przeciwieństwie do typów podstawowych.

Co zmieniono?