Przejdź do treści

GC Adwokaci

Kontrola pieca – kiedy i na jakich warunkach?

Zbliża się okres grzewczy. Już niedługo znaczną część naszego kraju spowije smog wydobywający się m.in. z kominów naszych domów. Czy jednak właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze tzw. “kopciuchów” nie muszą się martwić problemem generowanego przez nich zanieczyszczenia powietrza? Wręcz przeciwnie – istotnym problemem dla takich osób może się okazać kontrola pieca.  

Kto może przyjsć na kontrolę pieca?

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą skierować swoich pracowników do dokonania w ich imieniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Przez delegowanych pracowników może być dokonywana również kontrola pieca. Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska ma uprawnienia by karać mandatem za nieprzestrzeganie prawa dotyczącego  oraz postanowień lokalnych uchwał antysmogowych. 

Kontrola pieca - na jakich warunkach?

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

W ramach podsumowania wiosennego cyklu szkoleń poświęconego metodyce wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Fundacją Frank Bold przygotował film instruktażowy, który przedstawia wzorową kontrolę palenisk domowych – “krok po kroku”. Przygotowany materiał ma pomóc uprawnionym podmiotom poprawnie i efektywnie przeprowadzać kontrole palenisk w gospodarstwach domowych a nadto stanowi wskazówkę dla właścicieli pieców węglowych jak może wyglądać ich kontrola.

źródło: youtube.com – Lubię Małopolskę 

Mandat smogowy

Korzystanie ze starych pieców węglowych tzw. “kopciuchów” może naruszać akty prawa miejscowego ograniczające określające normy emisji jakie muszą spełnić piece wykorzystywane w danym obszarze. Warto zatem sprawdzić czy gmina, powiat lub województwo nie wprowadziło norm emisji dla pieców węglowych. Przykładem miasta, które istotnie ogranicza emisję spowodowaną piecami węglowymi jest Kraków, gdzie od 1 września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach.  

Naruszenie norm określonych aktem prawa miejscowego może skutkować nałożeniem grzywny na podstawie art. 334 w związku z art. 96 prawa ochrony środowiska. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Kara za spalanie odpadów

Pamiętajmy, że spalanie odpadów, w tym wszystkich śmieci domowych, może następować wyłącznie w stworzonych ku temu spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Oznacza to, że nie możemy spalać odpadów domowych we własnym zakresie, w tym w celu ogrzania budynku. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie i na podstawie art. 191 ustawy o odpadach sprawca takiego nielegalnego spalania śmieci może zostać ukarany karą grzywny a nawet aresztu.  

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.

Program Czyste Powietrze

Ciekawym rozwiązaniem dla osób zmuszonych zmienić piec ze względu na niespełniania przez niego aktualnych norm smogowych jest program Czyste Powietrze. Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Dlatego też warto śledzić aktualne ogłoszenia swojej gminy o naborach wniosków o dotację z programu Czyste Powietrze.