Przejdź do treści

GC Adwokaci

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych?

Prawo Zamówień publicznych reguluje zakupy sektora publicznego. Prawo zamówień publicznych, ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych? 

Zakres podmiotowy czyli kto jest objęty obowiązkiem stosowania PZP

Przepisy ustawy mają mieć zastosowanie do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów przez podmioty obowiązane do stosowania ustawy. Wprowadzono podział podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy na zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych oraz zamawiających subsydiowanych.

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający publiczni

Zamawiający sektorowi

Zamawiający subsydiowani

Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi są zamawiający inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych

Zakres przedmiotowy czyli jakie zakupy wymagają stosowania PZP

Zakres przedmiotowy ustawy obejmie kwestie udzielania zamówień publicznych zarówno o wartości równej lub wyższej od progów unijnych jak i zamówień do wartości progowych. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Przepisy ustawy stosuje się do udzielania:

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych

Problem kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych czasem budzi kontrowersje

Kiedy stosuje się Prawo Zamówień Publicznych

Wbrew pozorom powyższa regulacja nie jest na tyle klarowna aby w praktyce nie budzić wątpliwości.  W szczególności problematyczne okazuje się prawidłowe zakwalifikowanie zamówienia sektorowego. Tylko dla przykładu można wskazać orzeczenie KIO 1271/21, w którym KIO uznała, że błędnie stosowano przepisy PZP. W przytoczonej sprawie zamówienie dotyczyło wydobycia węgla kamiennego chociaż opiewało na budowę pompowni głównego odwadniania na poz. 250 m dla S.R.K. S.A. Oddział KWK „(…)”. Jednak nie sposób przyjąć, że przeznaczeniem samym w sobie jest odwodnienie jakiejkolwiek przestrzenni, ale tylko przestrzeni związanej z wydobyciem węgla kamiennego, na co wskazuje cel cyt. »dla S.R.K. S.A. Oddział KWK „(…)”«. Skrót KWK pochodzi od »Kopalnia Węgla Kamiennego«, co jest raczej powszechnie znanym faktem. W ocenie Izby konkretny przedmiot zamówienia – »budowa pompowni głównego odwadniania na poz. 250 m« jest związany z wydobyciem węgla kamiennego i jest związany z wydobywaniem kopalin ze złóż, a więc obejmuje podejmowanie, wykonywanie oraz zakończenie działalności w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914), który to przepis brzmi »Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie (…) wydobywania kopalin ze złóż«.  W związku z tym Izba stwierdza, że wydobycie węgła kamiennego, obejmuje nie tylko sam proces wydobycia węgla kamiennego, ale również proces przygotowania do wydobywania , a nawet proces kończenia czyli likwidacji działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż. Z tego względu pojęcie wydobycia węgła kamiennego (art. 5 ust. 4 pkt 7 PZP) nie można odczytywać wprost i w sposób zawężający, ale tak jak stanowi o tym podstawowy dla danej dziedziny akt prawny jakim jest w tym przypadku ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. A więc wydobywaniem węgla w znaczeniu art. 1 ust. 1 pkt 2 przytaczanej ustawy podejmowanie, przygotowywanie, wykonywanie zabezpieczanie czy kończenie działalności, traktując to jako jedną, nierozdzielną całość działalności przedsiębiorstwa górniczego.  Skutkuje to stwierdzeniem Izby, że zamawiający stosuje próg wyznaczony w przy­taczanym wyżej art. 3 ust. 1 pkt 2 PZP i w konsekwencji, z uwagi na nieprzekroczenie progów nie znalazły zastosowania przezpisy PZP.