Przejdź do treści

GC Adwokaci

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konieczne stało się udzielenie pomocy tysiącom mieszkańcom Ukrainy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi próbę rozwiązania związanych z tym problemów. Przewidziana ustawą ułatwiona droga do podjęcia pracy pozwoli na szybkie podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy.

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Kogo dotyczy łatwiejsza procedura?

Uproszczona procedura zatrudnienia obywatela Ukrainy może zostać zastosowana w przypadku gdy obywatel Ukrainy:

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Na marginesie należy wskazać, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie tej ustawy, jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości), jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

Jak zatrudnić?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przewiduje konieczności pozyskania przez obywatela Ukrainy zgody na podjęcie zatrudnienia. 

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Innymi słowy pracodawca w terminie 14 dni od pojęcia pracy przez obywatela Ukrainy zobowiązany jest zgłosić ten fakt do powiatowego urzędu pracy. Jeżeli pracodawca zaniecha tego obowiązku wykonywanie pracy przez obywatela Ukrainy będzie nielegalne. 

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Powiadomienie PUP

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien powiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia przez obywatela Ukrainy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. W powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy (pracodawcy):

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Bezrobocie

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Obywatel Ukrainy uprawniony do podjęcia pracy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa może zarejestrować się  w powiatowym urzędzie pracy oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracyDo obywateli Ukrainy nie stosuje się górnej granicy wieku uprawniającego do rejestracji. Rejestracja odbywa się na tożsamych zasadach co rejestracja obywateli Polski.

Jak zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczy określenia szczególnych zasad zalegalizowania na terytorium RP pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz określenia form wsparcia obywateli Ukrainy, w tym m.in. szczególnych zasad powierzenia im pracy oraz zasad podejmowania i wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Ustawa reguluje:

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem art. 12 ust. 10–16, art. 72 oraz art. 90, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz art. 97, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.